Odvolání závěti e-mailem

Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 56/2022, ze dne 14. 4. 2022: Ustanovení § 1577 OZ vyžaduje, aby právní jednání, kterým zůstavitel odvolává závěť, bylo učiněno ve formě předepsané pro pořízení závěti. Tomuto zákonnému požadavku tak zcela jistě neodpovídá formou ani obsahem e-mailová korespondence zůstavitele s žalovaným, na níž žalovaní v této […]

Restriktivní výklad ust. § 1493 ObčZ

Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 56/2022, ze dne 14. 4. 2022: Po skutkové i právní stránce spornou otázkou v této věci mezi účastníky zůstalo tak to, zda z hlediska § 1493 OZ mohl zůstavitel žalobkyni platně povolat za svou dědičku v závěti, sepsanou nikoliv ve formě veřejné listiny. Podle § 1493 […]

Podpis zůstavitele na listině o vydědění

Rozsudek Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 15 C 279/2019, ze dne 22. 2. 2020: Listina o vydědění stejně jako závěť nemusí být podepsána v den, kdy je sepsána a uvedení data podpisu není podmínkou platnosti listiny. Samotná okolnost, že zůstavitel nepodepsal sporné listiny o vydědění v den, který je na nich uveden, tak nezpůsobuje samo o sobě neplatnost těchto listin.

Procesní postavení nepominutelného dědice

Rozsudek Okresního soudu v Děčíně sp. zn. 6 C 163/2019, ze dne 21. 1. 2021: Jak vyplývá z výše uvedeného, vztahuje se ustanovení § 1673 odst. 2 o.z., ve spojení s procesně právním ustanovením § 170 z.ř.s., pouze na situace, kdy v pozůstalostním řízení vznikl spor o dědické právo. Vzhledem k tomu, že nepominutelný dědic […]

Zůstavitel fakticky neumožnil dědici, aby s ním měl přiměřený rodinný vztah

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 33 C 35/2022, ze dne 15. 6. 2022: Jinak řečeno, je třeba zhodnotit chování zůstavitele i vyděděného dědice v celkovém pohledu a přihlížet ke všemu, co konkrétně vyšlo o rodinných vztazích najevo. Jestliže se zůstavitel k dědici choval zle, či takové zlé chování podporoval, či jestliže fakticky […]

Odsouzení dědice pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze

Rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě sp. zn. 4 C 12/2023, ze dne 18. 5. 2023: Dědická nezpůsobilost nastává ze zákona, nezávisle na projevu vůle zůstavitele, v případech, kdy se dědic svým vlastním chováním vyloučí z dědické posloupnosti po zůstaviteli. Z dědického práva je vyloučen především ten, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek