Odměna soudního komisaře v pozůstalostním řízení není dluhem pozůstalosti

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 885/2024, ze dne 8. 4. 2024: Ustanovení § 171 odst. 2 z. ř. s. definující pasiva pozůstalosti používá k jejich vymezení taxativní výčet, z čehož současně plyne, že jiné než tam uvedené pohledávky (byť vymezené i prostřednictvím tzv. právně neurčitých pojmů) nemohou být do pasiv pozůstalosti zahrnuty. Mezi […]

Rozhodnutí o vydání majetku vypraviteli pohřbu nelze napadat cestou dodatečného projednání pozůstalosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 743/2024, ze dne 15. 4. 2024: Předmětem tzv. dodatečného projednání dědictví (ve smyslu ustanovení § 175x zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „OSŘ“) nemůže být majetek zůstavitele, který již byl projednán v původním (dřívějším) dědickém řízení, a že […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek