Právo nepominutelného dědice na povinný díl

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2823/2023, ze dne 26. 9. 2023: Vztaženo do poměrů přítomné věci platí, že pokud pozůstalý syn P. M. nezpochybňuje pravost („druhé“) závěti, kterou zůstavitel ustanovil za dědice syna T. M., není dědicem, a byl-li zůstavitelem vyděděn, pak nemá (dokud nebude prokázán v jiném řízení opak) právo ani na […]

Formulace petitu ve sporu o dědické právo

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3600/2022, ze dne 21. 3. 2023: V případě namítaného nedostatku aktivní legitimace žalobců (jako důsledku nesprávného posouzení pozůstalostního soudu, komu má být podání žaloby ohledně sporu o dědické právo uloženo) žalovaná 1) přehlédla, že jí označené usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 24 Cdo 49/2022, bylo vydáno na základě […]

Odvolání závěti e-mailem

Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 56/2022, ze dne 14. 4. 2022: Ustanovení § 1577 OZ vyžaduje, aby právní jednání, kterým zůstavitel odvolává závěť, bylo učiněno ve formě předepsané pro pořízení závěti. Tomuto zákonnému požadavku tak zcela jistě neodpovídá formou ani obsahem e-mailová korespondence zůstavitele s žalovaným, na níž žalovaní v této […]

Restriktivní výklad ust. § 1493 ObčZ

Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 56/2022, ze dne 14. 4. 2022: Po skutkové i právní stránce spornou otázkou v této věci mezi účastníky zůstalo tak to, zda z hlediska § 1493 OZ mohl zůstavitel žalobkyni platně povolat za svou dědičku v závěti, sepsanou nikoliv ve formě veřejné listiny. Podle § 1493 […]

Podpis zůstavitele na listině o vydědění

Rozsudek Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 15 C 279/2019, ze dne 22. 2. 2020: Listina o vydědění stejně jako závěť nemusí být podepsána v den, kdy je sepsána a uvedení data podpisu není podmínkou platnosti listiny. Samotná okolnost, že zůstavitel nepodepsal sporné listiny o vydědění v den, který je na nich uveden, tak nezpůsobuje samo o sobě neplatnost těchto listin.

Procesní postavení nepominutelného dědice

Rozsudek Okresního soudu v Děčíně sp. zn. 6 C 163/2019, ze dne 21. 1. 2021: Jak vyplývá z výše uvedeného, vztahuje se ustanovení § 1673 odst. 2 o.z., ve spojení s procesně právním ustanovením § 170 z.ř.s., pouze na situace, kdy v pozůstalostním řízení vznikl spor o dědické právo. Vzhledem k tomu, že nepominutelný dědic […]

Zůstavitel fakticky neumožnil dědici, aby s ním měl přiměřený rodinný vztah

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 33 C 35/2022, ze dne 15. 6. 2022: Jinak řečeno, je třeba zhodnotit chování zůstavitele i vyděděného dědice v celkovém pohledu a přihlížet ke všemu, co konkrétně vyšlo o rodinných vztazích najevo. Jestliže se zůstavitel k dědici choval zle, či takové zlé chování podporoval, či jestliže fakticky […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek