Forma pořízení závěti ve prospěch asistenta sociální péče ve smyslu § 1493 odst. 1 o. z.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 924/2024, ze dne 12. 6. 2024: Podle § 1493 odst. 1 o. z. pořídil-li zůstavitel pro případ smrti v době, kdy byl v péči zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, nebo kdy jinak přijímal jeho služby, a povolal-li za dědice nebo odkazovníka osobu, která takové zařízení […]

Neplatné vydědění a nárok jen na povinný díl

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 924/2024, ze dne 12. 6. 2024: Je-li závěť ve prospěch žalovaného platná, avšak žalobkyně není v posledním pořízení nijak zmíněna, přestože nebyla vyděděna důvodně, spočívá její dědický nárok v právu na povinný díl a lze jej uplatnit v řízení o pozůstalosti, případně (nebylo-li uspokojeno v řízení o pozůstalosti) […]

Smrt závětního dědice v průběhu pozůstalostního řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 877/2024, ze dne 31. 5. 2024: Pro úsudek, zda závětní dědic bude dědit (nabude dědictví), je mj. významné, zda se závětní dědic dožil smrti zůstavitele (zda zůstavitele přežil). Objektivně je totiž k dědění způsobilá každá osoba, která v okamžiku smrti zůstavitele byla způsobilá mít práva a povinnosti, jakož […]

Odvolání svědectví pořízení závěti

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1940/2021, ze dne 13. 10. 2021: Za tohoto skutkového stavu bylo pro rozhodnutí o dědickém právu žalovaného po zůstavitelce významné vyřešení právní otázky, zda za situace, kdy svědkyně allografní závěti podle § 476b zákona č. 40/1964, občanského zákoníku, účinného do 31.12.2013 (dále jen „obč. zák.“) původně stvrdily svým podpisem, […]

Absence podpisů svědků na allografní závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 509/2020, ze dne 27. 5. 2020: V dané věci bylo pro rozhodnutí o dědickém právu po zůstaviteli rozhodující posouzení otázky, zda absence podpisů svědků na allografní závěti pořízené ve smyslu ustanovení § 1534 a § 1539 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), […]

Dědění v šesté dědické třídě (děti bratranců a sestřenic)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 116/2024, ze dne 27. 5. 2024: Podle ustanovení § 1640 odst. 2 o. z. dědí v šesté dědické třídě pouze děti dětí prarodičů zůstavitele (nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, tj. sestřenice a bratranci), na základě tohoto ustanovení ještě vzdálenější potomci prarodičů zůstavitele (děti bratranců a sestřenic) však […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek