Žaloba na určení spornosti pasiv

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2859/2023, ze dne 7. 11. 2023: Odvolací soud nesprávně vyložil znění § 173 z. ř. s., podle něhož se ve vztahu mezi dědici ke sporným aktivům či pasivům při projednání pozůstalosti nepřihlíží. Nejvyšší soud totiž ve vztahu k nové procesní úpravě zaujal v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne […]

Správce pozůstalosti jako spotřebitel při sjednání smlouvy o právních službách

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1991/2023, ze dne 31. 8. 2023: Správa pozůstalosti neznamená jen výkon správy prostřednictvím správce pozůstalosti, ať již povolaného samotným zůstavitelem za jeho života, nebo rozhodnutím soudu během řízení o pozůstalosti, popř. vykonavatelem závěti, ale že pozůstalost mohou spravovat i dědici, a to i bez toho, aby o tom soud rozhodl, […]

Sdílení společné domácnosti zůstavitele s dědicem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2946/2023, ze dne 31. 10. 2023: Nejvyšší soud ve své rozhodovací činnosti postupně uzavřel, že společnou domácností se rozumí soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby. Společná domácnost zpravidla předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech […]

Vypořádání SJM v pozůstalostním řízení zaniklého před smrtí zůstavitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2562/2023, ze dne 15. 11. 2023: V dané věci záviselo rozhodnutí soudů o pozůstalosti po zůstaviteli mimo jiné i na vyřešení otázky ke dni smrti tohoto zůstavitele nevypořádaného společného jmění manželů, které za jeho života zaniklo, když si manželé dohodli režim oddělených jmění. Vzhledem k tomu, že tato […]

„Jiný vážný důvod“ pro jmenování správce pozůstalosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2330/2023, ze dne 8. 11. 2023: V projednávané věci dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení právní otázky, zda lze „jiný vážný důvod“ pro jmenování správce pozůstalosti ve smyslu ustanovení § 157 odst. 1 písm. c) zákona o zvláštních řízeních soudních spatřovat ve vedení řízení o určení […]

Nakládání s majetkem náležejícím do dědictví v průběhu dědického řízení

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 637/2006 ze dne 7. 7. 2006: Zákon dědicům nezakazuje v době, kdy dědické řízení ještě nebylo skončeno, věci náležející do dědictví prodat nebo s nimi učinit jiná opatření přesahující rámec obvyklého hospodaření (např. věc darovat, pronajmout, přestavět nemovitost apod.); obdobně mohou dědici naložit s právy a jinými majetkovými […]

Obvyklá cena zůstavitelova majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3263/2023, ze dne 14. 11. 2023: Pro zjištění „obvyklé ceny majetku“ ve smyslu § 180 odst. 1 a § 181 odst. 2 z. ř. s., kterážto ustanovení neodkazují na žádný zvláštní předpis (tedy ani na zákon o oceňování majetku) tak není povinností soudu striktně se řídit právě uvedeným […]

Darování pro případ smrti a zařazení nemovitosti do aktiv a pasiv pozůstalosti

Usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 102 Co 9/2023, ze dne 15. 8. 2023: Podle platné právní úpravy se dědictví – na rozdíl od právní úpravy účinné do 31.12.2013 – nenabývá smrtí zůstavitele, ale na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví s účinností ode dne vzniku dědického práva (srov. § 185 z.ř.s.); vzniklo-li dědické právo […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek