Zrušení podílového spoluvlastnictví před uzavřením dohody o vypořádání dědictví

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky sp. zn. 1 Cz 139/76, ze dne 26. 1. 1977: Pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov.

Dohoda o vypořádání dědictví jako exekuční titul

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 5 Co 1234/865, ze dne 31. 10. 1986: Rozhodnutí státního notářství o schválení dohody dědiců ( § 482 odst. 1 o. z.), obsahující také závazek jednoho z dědiců uhradit dluh vůči věřiteli zůstavitele, není pro tohoto věřitele podkladem pro podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí k vymožení […]

Potvrzení nabytí dědictví dle podílů, pokud nedošlo k uzavření dohody o vypořádání dědictví

Stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 37/95, ze dne 23. 3. 1995: Nedojde-li v řízení o dědictví k dohodě dědiců podle ustanovení § 482 o. z., potvrdí soud nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno ( § 483 o. z.), i ohledně členského podílu v bytovém družstvu podle dědických podílů ( § 484, věta […]

Porušení zákona při převzetí odpovědnosti za dluhy jako důvod neschválení dohody o vypořádání dědictví

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 242/95, ze dne 30. 11. 1995: Dohoda o vypořádání dědictví, podle které má být dědictví, které není předluženo, rozděleno mezi dědice tak, že některý z nich převezme odpovědnost za dluhy dědictví ve výši, která přesahuje cenu majetku, který podle dohody nabývá na svůj podíl (a jeho […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek