Osvobození příjmu z nabytí dědictví

Podle § 4a písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů platí, že: Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví a odkazu. Citované ustanovení osvobozuje veškeré příjmy nabyté z titulu dědění nebo odkazu bez limitu, a osvobození se tak týká všech fyzických osob. […]

Povinnost oznámit příjmy z majetku nabytého děděním finančnímu úřadu

Podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů platí, že: Pokud dědic obdrží v dědickém řízení majetek a je vyšší než 5 mil. Kč., je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. V oznámení dědic uvede: […]

Žaloba o určení neplatnosti manželství a o určení dědiců

Rozsudek Okresního soudu v Pelhřimově sp. zn. 5 C 122/2022, ze dne 22. 9. 2022: Podle § 680 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze o.z.), došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti. […]

Neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi zůstaviteli

Rozsudek Okresního soudu v Liberci sp. zn. 12 C 363/2020, ze dne 23. 9. 2021: Předpoklady důvodu vydědění (tedy že žalobci neposkytli zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi) jsou následující: jednak to, že se zůstavitel ocitl v nouzi, že potomek měl reálně možnost se o nouzi zůstavitele dozvědět a byl schopen pomoci a zůstavitel pomoc potomka neodmítl. Pro […]

Žaloba oprávněných dědiců na vydání dědictví

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu9 sp. zn. 18 C 201/2020, ze dne 10. 3. 2023: Žaloba oprávněného dědice dle ust. § 189 odst.2 z.ř.s. představuje možnost dědice, se kterým nebylo v řízení o pozůstalosti jako s dědicem jednáno, domáhat se práv k pozůstalosti. S ohledem na uvedené se tak soud nejprve v rámci svého rozhodnutí zabýval tím, zda žalobkyně […]

Přisvědčení zůstavitele návrhu závěti, který mu byl předložen

Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 13 C 335/2021, ze dne 26. 04. 2023: Bylo prokázáno výpovědí svědka [příjmení] [jméno], že tento přivezl k panu [celé jméno žalobce] koncept závěti, se kterým měl pan [celé jméno žalobce] souhlasit. S ohledem na ustanovení § 1497 NOZ soud má za to, že takovýto projev vůle zůstavitele není v souladu s požadavky, které na něj […]

Žaloba o vydání urny

Rozsudek Okresního soudu v Opavě sp. zn. 38 C 153/2022, ze dne 18. 4. 2023: Podle § 92 odst. 1 o. z. lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje. Podle § 92 odst. 2 o. z. nejsou-li lidské ostatky uloženy […]

Žaloba oprávněného dědice na vydání dědictví dle § 189 odst. 2 z. ř. s.

Rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn. 21 C 117/2022, ze dne 9. 11. 2022: V řízení bylo prokázáno, že žalobce je synem [jméno] [příjmení], [datum narození] a [jméno] [příjmení], [datum narození]. Otec [jméno] [příjmení] zemřel [datum] a matka žalobce [jméno] [příjmení] se znovu provdala dne [datum] za [jméno] [celé jméno žalobce], s nímž měla […]

Projevování opravdového zájmu o zůstavitele

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 25 Co 331/2022, ze dne 8. 12. 2022: Otázku, zda potomek o zůstavitele trvale projevoval opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, je třeba posuzovat s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a v aspektu dobrých mravů, které se ve společnosti ustálily. Jedním z hledisek, které je třeba vždy zkoumat, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek