Odměna soudního komisaře v pozůstalostním řízení není dluhem pozůstalosti

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 885/2024, ze dne 8. 4. 2024: Ustanovení § 171 odst. 2 z. ř. s. definující pasiva pozůstalosti používá k jejich vymezení taxativní výčet, z čehož současně plyne, že jiné než tam uvedené pohledávky (byť vymezené i prostřednictvím tzv. právně neurčitých pojmů) nemohou být do pasiv pozůstalosti zahrnuty. Mezi […]

Rozhodnutí o vydání majetku vypraviteli pohřbu nelze napadat cestou dodatečného projednání pozůstalosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 743/2024, ze dne 15. 4. 2024: Předmětem tzv. dodatečného projednání dědictví (ve smyslu ustanovení § 175x zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „OSŘ“) nemůže být majetek zůstavitele, který již byl projednán v původním (dřívějším) dědickém řízení, a že […]

Neprojevování opravdového zájmu

Rozsudek Okresního soudu v Náchodě sp. zn. 10 C 115/2022, ze dne 16. 11. 2023: Žalobkyni tak nelze přikládat k tíži skutečnost, že o zůstavitele neprojevovala zájem, jaký by si zůstavitel představoval, když ani z jeho strany nebyl zaznamenán opravdový zájem udržovat s žalobkyní bližší a častější vztahy. Provedeným dokazování tak soud dovodil, že zůstavitelem […]

Účinky rozsudku o sporném dědickém právu při následné změně okolností

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3145/2023, ze dne 13. 2. 2024: Žaloba na určení, že zůstavitel byl v době smrti vlastníkem určité věci či práva, nemůže být úspěšná, jestliže v řízení o dědictví, případně v navazujícím sporném řízení vyvolaném žalobou podle ustanovení § 175k odst. 2 OSŘ nebylo určeno, kdo je dědicem zůstavitele; […]

Výše nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění, který přešel na dědice

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1630/2023, ze dne 14. 12. 2023: Okolnost, že poškozený, který utrpěl újmu na zdraví, uplatnil žalobou u soudu nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění, popřípadě na pojistné plnění na tuto náhradu, krátce poté zemřel a nárok přešel na jeho dědice, není důvodem ke snížení náhrady.

Účastenství v řízení o dědické právo ve znění úpravy účinné od 1. 1. 2014

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3806/2023, ze dne 5. 3. 2024: Judikatura soudů již dříve dospěla jednak k závěru, že neuvede-li soud ve výroku usnesení vydaného podle ustanovení § 175k odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen „OSŘ“), proti komu má žalobce podat žalobu, […]

Procesní nástupnictví v případě, kdy je dědické řízení zastaveno pro nedostatek majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3516/2023, ze dne 19. 12. 2023: Od způsobilosti být účastníkem řízení je třeba důsledně odlišovat věcnou (aktivní nebo pasivní) legitimaci účastníků řízení. Věcnou legitimací se v občanském soudním řízení rozumí oprávnění účastníků vyplývající z hmotného práva. Věcnou legitimaci má ten z účastníků řízení, který je nositelem hmotného práva, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek