Vedení společné domácnosti se zůstavitelem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3638/2023, ze dne 19. 12. 2023: Podle ustanovení § 1637 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před […]

Odloučení pozůstalosti

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 16 C 34/2022, ze dne 1. 8. 2023: Žalobu odůvodnil zejména tím, že povinný v exekučním řízení: [celé jméno žalobce], [datum narození] zdědil v rámci dědického řízení po zůstavitelce [jméno] [jméno] [příjmení], narozené [datum] a zemřelé dne [datum] výše uvedené nemovitosti. Žalobce však měl za zůstavitelkou pohledávky […]

Notář není garantem platnosti závěti, rozhodujícím jsou závěry znalce z oboru psychiatrie

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 6 C 109/2023, ze dne 30. 10. 2023: Ze znaleckého posudku vyplynulo jednoznačně, že Downův syndrom, kterým zůstavitel trpěl od narození, je založen na bázi chromozomální vady, že tato porucha je trvalá a zcela vylučuje schopnost takto postiženého právně jednat. Nemůže proto obstát ani argument žalované, že […]

Žaloba na určení, že zůstavitel vlastnil určitý majetek ke dni smrti v případě spornosti tohoto majetku mezi dědici

Rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn. 47 C 232/2021, ze dne 24. 2. 2023: Nicméně s účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně v právních předpisech, které již po pravomocném vydání rozhodnutí o dědictví (§ 188 z. ř. s.) nepřipouštějí projednání (ani cestou dodatečného projednání) těch aktiv (popř. pasiv) pozůstalosti, které účastníci učinili […]

Určitost vymezení majetku v závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1241/2023, ze dne 23. 11. 2023: Nejvyšší soud opakovaně vyslovil závěr, že závěť se týká majetku náležejícího zůstaviteli v době jeho úmrtí a vymezení majetku odkazem na „veškerý ostatní majetek“ je vymezením zcela určitým a srozumitelným (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. […]

Rozpoznatelnost demence pro laika

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 60 C 270/2019, ze dne 2. 10. 2023: Na základě provedeného dokazování bylo také nade vší pochybnost prokázáno, že zůstavitel trpěl minimálně od roku 2015 duševní poruchou trvalého charakteru, pro kterou byla významným způsobem snížena jeho schopnost rozpoznat a posoudit následky svého právního jednání. V rozhodném době, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek