Dědická smlouva

MUZIKÁŘ, Martin. Dědická smlouva a její praktické využití. Ad Notam, 2023, č. 1, s. 3-7: ZÁKLADNÍ VÝHODY DĚDICKÉ SMLOUVY: Dědická smlouva poskytuje oproti závěti smluvním stranám (ale i jiným dotčeným osobám) tyto základní výhody: – dědická smlouva vždy „přebíjí“ závěť, a to i v případě, kdy je závěť pořízena později (§ 1588 odst. 2 ObčZ), […]

Evropské dědické osvědčení

§ 288a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů: [Evropské dědické osvědčení] (1) Evropské dědické osvědčení vydá za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie usnesením soud místně příslušný pro řízení o pozůstalosti na žádost žadatele k prokázání jeho statusu nebo k vykonání práv či pravomocí. Do skončení řízení o […]

Zápis nemovitosti do katastru nemovitostí na základě evropského dědického osvědčení vydaného německým soudem

Dědic, kterému bylo potvrzeno nabytí dědictví v rámci Evropské unie, může dosáhnout zápisu vlastnického práva k zděděné nemovitosti po zůstaviteli nacházející se na území České republiky na základě tzv. evropského dědického osvědčení, které mu vydají příslušné orgány státu, v němž proběhlo dědické řízení. Dědictví nemovitosti se tak již neprojednává podle toho , kde se nemovitost […]

Materiální a formální reprezentace v dědickém právu

TALANDA, Adam. 4. Dílčí závěr. In: TALANDA, Adam. Problematika reprezentace v dědickém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021: V případě materiální reprezentace je právo nastoupivšího dědice odvozené od jeho předka, a proto nastoupivší dědic může nabýt jen takové právo, které svědčilo původnímu dědici, který ho ale sám neměl; v případě formální reprezentace nastoupivší dědic má vlastní neodvozené dědické právo, a není proto […]

Neplatnost právních jednání dlužníka v dědickém řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1476/2022, ze dne 7. 6. 2023: V projednávané věci bylo pro rozhodnutí soudu významné vyřešení právních otázek, zda je insolvenční správce dlužníka v úpadku, jemuž zároveň svědčí dědické právo (dále jen „dlužník“), po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, účastníkem řízení o […]

„Síla“ jednotlivých právních důvodů dědění a důkazní břemeno

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2012/2022, ze dne 20. 6. 2023: Otázkou „síly“ jednotlivých právních důvodů dědění a důkazního břemene v (sporném) řízení vedeném na základě odkazu z pozůstalostního řízení se dovolací soud za současného výkladu ustanovení § 565 věty první o. z. zabýval v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2022, […]

Neplatnost závěti z důvodu duševní poruchy zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu Brno-venkov sp. zn. 29 C 162/2019, ze dne 31. 3. 2022: Po podřazení zjištěného skutkového stavu pod shora citovaná zákonná ustanovení soud dospěl k následujícím závěrům. Podle názoru soudu bylo v řízení prokázáno, že zůstavitel sepsal předmětnou závěť a učinil toto právní jednání v duševní poruše, která jej činila neschopného k takovému právnímu jednání. Při právním […]

Manipulace se sešitím závěti

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 39 C 314/2019, ze dne 13. 2. 2023: Ze závěru znaleckého posudku [celé jméno znalce] vyplynulo, že je vysoce pravděpodobné, že druhý list papíru byl spojen s prvním listem vícekrát, než první list a lze se tedy domnívat, že první list závěti nebyl součástí původního svazku s […]

Částečná neplatnost závěti z důvodu nezpůsobilého svědka

Rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 12 C 211/2018, ze dne 11. 2. 2022: Pro úplnost soud uvádí, že závěť z 14. 12. 2016 považuje za platnou pouze ve vztahu k [celé jméno žalované], protože dva přítomní svědci nebyli způsobilí být svědky ve vztahu k [celé jméno žalované] a [celé jméno žalované], jako jejich osoby blízké (matka a […]

Neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 10 C 195/2021, ze dne 23. 5. 2023: Podle ustálené judikatury soudů je totiž třeba otázku, zda potomek o zůstavitele trvale neprojevoval opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, posuzovat s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a ve spektru dobrých mravů, které se ve společnosti ustálily. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek