Právo na vypořádání dědice dle § 1693 odst. 3 o. z.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2048/2023, ze dne 7. 8. 2023: Dědí-li se podle zákonné dědické posloupnosti, má dědic právo požadovat po ostatních dědicích vypořádání, pokud se staral o zůstavitele delší dobu nebo přispěl značnou měrou k udržení či zvětšení zůstavitelova majetku prací, peněžitou podporou nebo podobným způsobem, aniž byl za to odměňován. […]

Započtení daru na dědictví jako výjimka z pravidla

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.  24 Cdo 988/2023, ze dne 24. 7. 2023: K otázce „neodůvodněného znevýhodnění“ lze poukázat na to, co Nejvyšší soud uvedl v usnesení ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4159/2007, k výkladu ustanovení § 484 obč. zák. z hlediska otázky neodůvodněnosti zvýhodnění obdarovaného dědice oproti dědici uvedenému v ustanovení § 479 obč. zák., totiž, že toto zákonné ustanovení patří […]

Delegace místní příslušnosti z důvodu vhodnosti v pozůstalostním řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Nd 322/2023, ze dne 26. 7. 2023: Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je […]

K otázce výkonu funkce správce dědictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSCR 24/2023, ze dne 31. 7. 2023: a) Označení funkce „správce dědictví“ není součástí označení účastníka řízení, byla-li správcem dědictví ustanovena fyzická osoba, označuje se – je-li účastníkem řízení – stejně, jak se označují fyzické osoby. Správce dědictví se může stát účastníkem občanského soudního řízení toliko ve vztahu k […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek