Neplatnost závěti z důvodu retardace zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Kutné Hoře sp. zn. 11 C 365/2021, ze dne 28. 4. 2022: Po zhodnocení všech předložených důkazů soud vyšel ze situace, že listina označená žalovaným jako závěť, je neplatná, neboť zůstavitel v době jejího vzniku nebyl pro duševní poruchu, která nebyla jen přechodná, schopen právně jednat. Ze znaleckého posudku MUDr. [jméno] [příjmení] zpracovaného ve věci […]

Při absenci zákonných důvodů vydědění náleží nepominutelnému dědici jen povinný díl a nikoliv dědický podíl

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 12 C 25/2021, ze dne 8. 2. 2022: V nyní projednávané věci se žalobce postupem upraveným v § 168 a § 170 z. ř. s. pro spor o dědické právo domáhá určení, že je jediným dědicem zůstavitele s tím, že byl ze strany zůstavitele neplatně vyděděn, neboť nebyl naplněn […]

Chyby v psaní a v počtech neplatnost závěti nezpůsobují

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 36 C 424/2020, ze dne 22. 9. 2022: Co se týče ze strany žalobkyně namítaných chyb v psaní a nesrovnalostí v závěti, tak tyto samy o sobě nemohly způsobit neplatnost závěti, když z listiny formou notářského zápisu zcela jednoznačně vyplývá, že zmiňovanou dcerou je žalobkyně s řádně uvedeným datem narození, a […]

Neplatnost závěti pro rozpor s dobrými mravy

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 856/2022, ze dne 23. 9. 2022: Dále je třeba dále odkázat na závěry Nejvyššího soudu ČR učiněné v (účastníkům dobře známém) usnesení ze dne 23. 8. 2019, č. j. 24 Cdo 4260/2018-648. V tomto usnesení dovolací soud učinil závěr, který odvolací soud plně akceptuje, že […]

Spor mezi dědicem, který byl vyděděn s uvedením důvodů, a mezi ostatními dědici o dědické právo

Rozsudek Okresního soudu v Semilech sp. zn. 10 C 113/2021, ze dne 3. 3. 2022: V posuzované věci má soud za to, a to ve shodě s pozůstalostním soudem, že obsah závěti a zejm. prohlášení o vydědění z 8. 7. 2020, které zůstavitelka vlastnoručně sepsala a podepsala, představuje takové právní jednání, kdy zůstavitelka uvedla též důvody vydědění. Pro […]

Zfalšovaný podpis na závěti

Rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn. 104 C 67/2018, ze dne 8. 6. 2021: Po zhodnocení všech provedených důkazů, které soud hodnotil podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, dospěl soud k závěru, že nejen znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví, ale i dalšími důkazy bylo prokázáno, že podpis […]

Netradiční vedení společné domácnosti

Rozsudek Okresního soudu v Českých Domažlicích sp. zn. 4 C 3/2021, ze dne 28. 4. 2022: V daném okamžiku je třeba si říci, že soužití muže a ženy je téma, které se týká drtivé většiny lidské populace. Drtivá většina totiž v nějakém heterosexuálním partnerském vztahu žije a každodenně zažívá„ nástrahy“, které z tohoto soužití plynou. Otázka […]

Vymezení okruhu účastníků řízení ve sporu o dědické právo

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2537/2003, ze dne 10. 2. 2004: Vymezí-li žalobce okruh účastníků řízení o určení dědického práva odchylně od okruhu účastníků řízení o dědictví, nemůže být žalobě vyhověno pro nedostatek věcné legitimace vyplývající z hmotného práva, neboť se řízení neúčastní všichni nerozluční společníci.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek