Neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 22 C 127/2019, ze dne 13. 5. 2021: Právě prizmatem výše uvedeného rozhodnutí soud na vydědění žalobců nahlížel a dospěl na podkladě provedeného dokazování k závěru, že vydědění žalobců nebylo s přihlédnutím ke všem okolnostem po právu. Z provedeného dokazování je očividná značná zatvrzelost zůstavitele po rozvodu s […]

Řízení o uznání švýcarského rozhodnutí o dědictví

Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 38 C 93/2023, ze dne 12. 10. 2023: „Česká vnitrostátní právní úprava zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém se použije pouze v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie (dále jen„ EU“). Proto je před aplikací ustanovení […]

Zničení závěti

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 11 C 227/2017, ze dne 3. 5. 2022: Judikatura soudů již dříve dospěla k závěru, že, dojde-li ke zničení listiny obsahující poslední vůli zůstavitele neúmyslně nebo osobou odlišnou od zůstavitele, bude pořízení pro případ smrti přesto vyvolávat právní účinky, jestliže se současně prokáže, že závěť obsažená ve zničené […]

Přezkoumání zdravotního stavu zůstavitele notářem před sepisem závěti

Rozsudek Okresního soudu ve Vyškově sp. zn. 12 C 85/2021, ze dne 23. 10. 2023: Soud z výslechů žalobce a) (syna zůstavitele), žalované 1) (přítelkyně zůstavitele), svědkyně [jméno] [příjmení] (bývalé manželky zůstavitele) a svědkyně [jméno] [příjmení] (matky zůstavitele) neučinil žádné dílčí skutkové zjištění týkající se tvrzeného zdravotního stavu zůstavitele. Vyslechnuté osoby odpovídaly stran popisu zdravotního stavu zůstavitele v období krátce před či […]

Dědická žaloba tzv. pravého dědice na vydání bezdůvodného obohacení

Rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou sp. zn. 6 C 98/2023, ze dne 17. 10. 2023: Český právní řád neobsahuje úpravu tzv. dědické žaloby. Podle § 189 odst. 2 zákona o zvláštním řízení soudním tomu, kdo nebyl účastníkem jako dědic v době vydání rozhodnutí o pozůstalosti, nebrání právní moc rozhodnutí o pozůstalosti v tom, aby se […]

Dědická nezpůsobilost v podobě neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 trestního zákoníku

Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 18 C 345/2021, ze dne 17. 4. 2023: Soud se tedy zabýval otázkou, zda žalovaná je osobu, která by byla vyloučena z dědického práva ve smyslu § 1481 o.z. K tomu, zda jsou dány důvody dědické nezpůsobilosti, musí soud přihlédnout z úřední povinnosti jak v řízení o dědictví (nyní […]

Vedení trvale nezřízeného života

Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 9 C 64/2022, ze dne 21. 8. 2023: V řízení bylo nepochybně prokázáno, že Ing [celé jméno žalobce] byl zásadový člověk, který si potrpěl na vzdělání, pracovitost a rodinu. Sám měl vysokoškolské vzdělání a podporoval rodinu, zejména pak dle provedeného dokazování svého vnuka, a to nejen co se týče finanční […]

Společná domácnost

Rozsudek Okresního soudu v Třebíči sp. zn. 7 C 189/2020, ze dne 19. 1. 2022: Pokud se jedná o výklad pojmu„ společná domácnost“ pak soud při svém rozhodování vycházel též z rozsudku Nejvyššího soudu ČR (dále jen„ NS“) ze dne 10. 10. 2012 sp. zn. 21 Cdo 678/2011, jehož právní věta zní:„ Povaha společné domácnosti jakožto skutečného […]

Závěra pozůstalosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1057/2023, ze dne 13. 10. 2023: Závěra pozůstalosti je obdobou zajištění dědictví podle dřívější úpravy (§ 175e odst. 1 a 2 o. s. ř., ve znění do 31. 12. 2013); jakkoliv se dřívějším „neodkladným opatřením“ blíží, nelze ji s nimi ztotožňovat. Jde o zajištění majetku, o kterém lze […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek