Nakládání s majetkem náležejícím do dědictví v průběhu dědického řízení

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 637/2006 ze dne 7. 7. 2006: Zákon dědicům nezakazuje v době, kdy dědické řízení ještě nebylo skončeno, věci náležející do dědictví prodat nebo s nimi učinit jiná opatření přesahující rámec obvyklého hospodaření (např. věc darovat, pronajmout, přestavět nemovitost apod.); obdobně mohou dědici naložit s právy a jinými majetkovými […]

Obvyklá cena zůstavitelova majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3263/2023, ze dne 14. 11. 2023: Pro zjištění „obvyklé ceny majetku“ ve smyslu § 180 odst. 1 a § 181 odst. 2 z. ř. s., kterážto ustanovení neodkazují na žádný zvláštní předpis (tedy ani na zákon o oceňování majetku) tak není povinností soudu striktně se řídit právě uvedeným […]

Darování pro případ smrti a zařazení nemovitosti do aktiv a pasiv pozůstalosti

Usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 102 Co 9/2023, ze dne 15. 8. 2023: Podle platné právní úpravy se dědictví – na rozdíl od právní úpravy účinné do 31.12.2013 – nenabývá smrtí zůstavitele, ale na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví s účinností ode dne vzniku dědického práva (srov. § 185 z.ř.s.); vzniklo-li dědické právo […]

Darování pro případ smrti a katastr nemovitostí

Usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 102 Co 9/2023, ze dne 15. 8. 2023: Posuzuje-li se darování pro případ smrti podle ustanovení o darování a jde-li o darování nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, lze podat návrh na zápis vlastnictví do veřejného seznamu ihned po splnění podmínky, tedy ihned po smrti dárce. Účastníky řízení […]

Žaloba na neplatnost závěti

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 15 C 270/2022, ze dne 18. 5. 2023: Žaloba na určení neplatnosti závěti nerespektuje ust. § 170 z.ř.s. Tomuto ustanovení odpovídá požadavek na určení, že žalobkyně je dědicem (nebo, že jiná osoba není dědicem) po zůstavitelce. Sporné skutečnosti nebo právní otázky, které jsou pro takové určení významné […]

Neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 22 C 127/2019, ze dne 13. 5. 2021: Právě prizmatem výše uvedeného rozhodnutí soud na vydědění žalobců nahlížel a dospěl na podkladě provedeného dokazování k závěru, že vydědění žalobců nebylo s přihlédnutím ke všem okolnostem po právu. Z provedeného dokazování je očividná značná zatvrzelost zůstavitele po rozvodu s […]

Neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 22 C 127/2019, ze dne 13. 5. 2021: Právě prizmatem výše uvedeného rozhodnutí soud na vydědění žalobců nahlížel a dospěl na podkladě provedeného dokazování k závěru, že vydědění žalobců nebylo s přihlédnutím ke všem okolnostem po právu. Z provedeného dokazování je očividná značná zatvrzelost zůstavitele po rozvodu s […]

Řízení o uznání švýcarského rozhodnutí o dědictví

Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 38 C 93/2023, ze dne 12. 10. 2023: „Česká vnitrostátní právní úprava zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém se použije pouze v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie (dále jen„ EU“). Proto je před aplikací ustanovení […]

Zničení závěti

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 11 C 227/2017, ze dne 3. 5. 2022: Judikatura soudů již dříve dospěla k závěru, že, dojde-li ke zničení listiny obsahující poslední vůli zůstavitele neúmyslně nebo osobou odlišnou od zůstavitele, bude pořízení pro případ smrti přesto vyvolávat právní účinky, jestliže se současně prokáže, že závěť obsažená ve zničené […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek