Neplatnost závěti pro rozpor s dobrými mravy

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 7 Co 856/2022, ze dne 23. 9. 2022:

Dále je třeba dále odkázat na závěry Nejvyššího soudu ČR učiněné v (účastníkům dobře známém) usnesení ze dne 23. 8. 2019, č. j. 24 Cdo 4260/2018-648. V tomto usnesení dovolací soud učinil závěr, který odvolací soud plně akceptuje, že i závěť (právní úkon svého druhu) může být neplatná pro rozpor s dobrými mravy.

V obecné rovině odvolací soud dále dodává, že způsob nabytí (původ) majetku zůstavitele není (bez dalšího) důvodem pro závěr o rozporu závěti s dobrými mravy. Neplatí totiž, že původ majetku (restituce po osobě postižené komunistickým režimem, vypořádání zaniklého SJM) nebo jeho zachování (nespotřebování v zájmu rodiny – např. řádné plnění vyživovací povinnosti, údržba majetku – nemovitostí, péče o domácnost) vylučuje možnost zůstavitele o tomto majetku pořídit (jen na základě svých osobních preferencí) závětí (jinou závětí než ve prospěch členů rodiny – zákonných dědiců). Zbývá tedy posoudit (s ohledem na konkrétní okolnosti této věci), zda lze učinit závěr o neplatnosti předmětné závěti.

Rozpad rodin, hluboce narušené vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi a dalšími členy rodiny, (řádné) neplnění vyživovací povinnosti, spory o (značné) majetkové hodnoty, zanedbávání péče o domácnost a majetek v SJM patří mezi zcela běžné jevy. Důsledky popsaného stavu se projevují i v obsahu řízení pro případ smrti (závětí) a během dědických řízení. Je zcela běžné, že nedobré (rozvrácené) vztahy v rodinách se projevují tím, že zůstavitelé ustanoví jako své dědice jiné osoby, než jsou jejich potomci nebo určí podíly (věci, práva) v rozsahu, který neodpovídá nárokům zákonných dědiců (potomků). V tomto kontextu žalobci tvrzená situace v rodině zůstavitele není výjimečná (ojedinělá, mimořádná). Na tomto závěru nic nemění skutečnost, že svou situaci vnímali a vnímají žalobci (subjektivně) velmi intenzivně i se značným časovým odstupem. Odvolací soud na základě těchto úvah nečiní závěr, že žalobci tvrzené skutečnosti jsou tak závažné (mimořádné), aby odůvodnily (právní) závěr o neplatnosti předmětné závěti pro rozpor s dobrými mravy. Opačný závěr by nutně vedl k podstatnému (nepřiměřenému) omezení možnosti pořídit (za obdobných poměrů) závěť. Závěr o nedůvodnosti žaloby tedy bylo možné (v podstatě) učinit již na základě žalobci vymezených tvrzení.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek