Neplatnost závěti z důvodu retardace zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Kutné Hoře sp. zn. 11 C 365/2021, ze dne 28. 4. 2022:

Po zhodnocení všech předložených důkazů soud vyšel ze situace, že listina označená žalovaným jako závěť, je neplatná, neboť zůstavitel v době jejího vzniku nebyl pro duševní poruchu, která nebyla jen přechodná, schopen právně jednat. Ze znaleckého posudku MUDr. [jméno] [příjmení] zpracovaného ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. P 23/2018, vyplynulo, že zůstavitel v době vzniku závěti trpěl duševní poruchou, konkrétně lehkou mentální retardací, která nebyla jen přechodná, ale trvalá a neléčitelná. Na základě provedeného dokazování má soud za prokázané, že zůstavitel nebyl schopen posoudit následky sepisu závěti, což ostatně dokládá i skutečnost, že rozsudkem zdejšího soudu ze dne 10. 1. 2018, č. j. Nc 5315/2017-41, 3 P a Nc 86/2017, 3 P a Nc 88/2017, byl zůstavitel omezen na svéprávnosti, mimo jiné pro případ pořízení pro případ smrti v hodnotě převyšující 2 000 Kč. S ohledem na skutečnost, že ze shora citovaného znaleckého posudku, jakožto i výpovědi svědků vyplynulo, že zůstavitelova duševní porucha trvala delší časové období, nebyla jen přechodná, nelže než uzavřít, že listina označená jako závěť, jež měla být sepsána zůstavitelem v říjnu roku 2017 je absolutně neplatná.

Soud své závěry dále opírá o ust. § 1525 a. n. o. z., kdy osoba, která není plně svéprávná, nemůže pořídit pro případ smrti, a pokud by se o to pokusila jinak než veřejnou listinou, je takové jednání absolutně neplatné (srov. ust. § 581 o. z.). Soud v souladu s ust. § 588 a § 580 odst. 1 o. z. přihlédne k neplatnosti takového právního jednání i bez návrhu, neboť odporuje zákonu tak, jak to účel a smysl zákona dle ust. § 581 a ust. § 1525 o. z. vyžaduje za účelem ochrany slabších osob.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek