Zfalšovaný podpis na závěti

Rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn. 104 C 67/2018, ze dne 8. 6. 2021:

Po zhodnocení všech provedených důkazů, které soud hodnotil podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, dospěl soud k závěru, že nejen znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví, ale i dalšími důkazy bylo prokázáno, že podpis na listině označené jako závěť, podepsané svědky [celé jméno svědkyně] a JUDr. [celé jméno svědka] s uvedením data 5.10.2012, není pravým podpisem zůstavitelky, jedná se o tzv. technický padělek, který byl předkreslen a přepsán perem. Tento závěr znaleckého posudku zcela koresponduje s dalšími provedenými důkazy a to zejména svědeckými výpověďmi svědků závěti, kdy svědkyně [celé jméno svědkyně] se nebyla schopna k okolnostem vzniku a sepisu závěti vůbec vyjádřit a to ani v tomto řízení ani v řízení pozůstalostním. Nedokázala vysvětlit, jak se její podpis na listinu dostal. Ve výpovědi svědka [celé jméno svědka] v pozůstalostním řízení a v řízení před soudem existují zásadní rozpory, svědek se lišil v popisu okolností o tom, kdo jej požádal o sepis závěti (druh žalobkyně pan [příjmení] či sama zůstavitelka), zda závěť zůstala po podpisu u zůstavitelky či zda si ji vzal svědek ihned k sobě do úschovy. Soud jeho výpověď proto hodnotí jako nevěrohodnou.

Po provedeném dokazování, zjištěných skutečnostech a zhodnocení provedených důkazů lze tedy dospět k závěru a uzavřít, že předmětná závěť nesplňuje zákonné formální náležitosti, a je proto neplatná. Bylo prokázáno, že zůstavitelka [jméno] [příjmení] předmětnou allografní závěť vlastní rukou nepodepsala a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně neprohlásila, že listina obsahuje její poslední vůli. Soud proto rozhodl tak, že žalobu ve výroku I rozsudku zamítl. Pokud byly ve věci provedeny další důkazy či nebyly provedeny jiné stranami sporu navrhované důkazy, soud tyto nehodnotí a neprováděl proto, že pro meritorní rozhodnutí nejsou z hlediska právního posouzení dále významné a ničeho by na něm nezměnily.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek