Žaloba o určení neplatnosti manželství a o určení dědiců

Rozsudek Okresního soudu v Pelhřimově sp. zn. 5 C 122/2022, ze dne 22. 9. 2022:

Podle § 680 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze o.z.), došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti. Podle § 682 o.z. manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo nebo pokud již došlo k nápravě. Ve smyslu § 754 o.z. manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem, jedním z těchto důvodů je smrt manžela, jak je uvedeno např. v § 764 odst. 1 o.z..

Z ustanovení o.z. uvedených v předchozím odstavci je tedy zcela zřejmé, že nárok žalobců týkající se určení neplatnosti manželství jejich otce [celé jméno žalobce] a prvé žalované není důvodný. Z ust. § 680 o.z. sice vyplývá možnost prohlášení manželství za neplatné rozhodnutím soudu s tím, že k podání takového návrhu je legitimován každý, kdo prokáže, že na takovém určení má právní zájem, ovšem v tomto případě došlo úmrtím [celé jméno žalobce] dne [datum] k zániku jeho manželství s prvou žalovanou a za této situace dle § 682 o.z. již nelze manželství prohlásit za neplatné i kdyby teoreticky byly splněny podmínky, za nichž by bylo možno neplatnost manželství konstatovat. Z tohoto důvodu v této části soud žalobní návrh žalobců směřující proti prvé žalované zamítl.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek