Neplatnost vydědění z důvodu středně těžké demence

Rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích sp. zn. 10 C 137/2022, ze dne 27. 7. 2023: Podle výsledků vyšetření lékařem pak znalkyně specializující se na gerontopsychiatrii seznala, že příznaky uvedené lékařem, tj. dříve používaná diagnóza ateroskleróza s poruchou psychiky, která se u zůstavitelky podle lékaře projevovala tím, že s ní byl obtížný kontakt, byla dezorientovaná časem, neudržela moč […]

Holografní závěť

Rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 5 C 67/2022, ze dne 26. 4. 2023: Podle ustanovení § 476a obč. zák. vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou napsána a podepsána, jinak je neplatná. Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem (§ 559 občanského […]

Výpočet povinného dílu

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 18 C 36/2022, ze dne 21. 4. 2023: Povinný díl žalobkyně v souladu s § 1635 o. z. a § 1643 odst. 2 o. z. se vypočte jako 1/4 ze zákonného dědického dílu. Žalobkyně by dědila v první dědické třídě se žalovanou stejným dílem, náleží jí tak jedna čtvrtina z […]

Ústně pořízená závěť

Rozsudek Okresního soudu v Kroměříži sp. zn. 7 C 110/2023, ze dne 10. 10. 2023: Je zcela nepřípustné, aby tzv. závětní dědici z ústně učiněné závěti, v daném případě dva z žalobců, byli současně svědci takto učiněné ústní závěti. Soud nepovažuje úmrtí zůstavitele za nahodilou událost, ale přirozený vývoj lidského života. Zůstavitel byl ve věku, kdy […]

Neunesení důkazního břemene ohledně podpisu zůstavitele na závěti

Rozsudek Okresního soudu v Benešově sp. zn. 8 C 364/2022, ze dne 7. 6. 2023: Soud dospěl k závěru, že v tomto případě připadá v úvahu dědění ze zákona, neboť se v řízení nepodařilo prokázat, že by předmětnou závěť vlastnoručně sepsal zůstavitel, přičemž žalobkyně nedodala žádné materiály, ze kterých by bylo možno toto tvrzení prokázat. Žalobkyně tak neunesla své […]

Neplatnost závěti z důvodu debility zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Přerově sp. zn. 20 C 93/2023, ze dne 18. 10. 2023: MUDr. [jméno] [příjmení] ve znaleckém posudku ze dne [datum] zhodnotil duševní stav zůstavitele tak, že byl orientován hrubě, na otázky odpovídal přiléhavě, myšlení měl těžkopádné, hovořil pomalu a odpovědi byly často po latencích (tj. zpožděné), mechanické početní úkony zvládal a mechanickou paměť měl dobrou, ale […]

Žaloba na určení spornosti pasiv

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2859/2023, ze dne 7. 11. 2023: Odvolací soud nesprávně vyložil znění § 173 z. ř. s., podle něhož se ve vztahu mezi dědici ke sporným aktivům či pasivům při projednání pozůstalosti nepřihlíží. Nejvyšší soud totiž ve vztahu k nové procesní úpravě zaujal v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne […]

Správce pozůstalosti jako spotřebitel při sjednání smlouvy o právních službách

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1991/2023, ze dne 31. 8. 2023: Správa pozůstalosti neznamená jen výkon správy prostřednictvím správce pozůstalosti, ať již povolaného samotným zůstavitelem za jeho života, nebo rozhodnutím soudu během řízení o pozůstalosti, popř. vykonavatelem závěti, ale že pozůstalost mohou spravovat i dědici, a to i bez toho, aby o tom soud rozhodl, […]

Sdílení společné domácnosti zůstavitele s dědicem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2946/2023, ze dne 31. 10. 2023: Nejvyšší soud ve své rozhodovací činnosti postupně uzavřel, že společnou domácností se rozumí soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby. Společná domácnost zpravidla předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek