Právo na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění jako součást pozůstalosti dle § 1475 odst. 2 o. z.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3556/2016, ze dne 27. 4. 2017: Nároky na náhradu za bolest (tělesné a duševní strádání při škodné události a v době léčení) a ztížení společenského uplatnění (trvalé zdravotní následky projevující se v omezené možnosti zapojení do různých životních činností) podle § 444 odst. 1 obč. zák., ač nazývané […]

Právo na zadostiučinění za zásah do osobnostních práv jako součást pozůstalosti dle § 1475 odst. 2 o. z.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2983/2021, ze dne 16. 12. 2021: Rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky, zda pozůstalost ve smyslu § 1475 odst. 2 o. z. tvoří i právo na zadostiučinění za zásah do osobnostních práv, bylo-li uznáno či uplatněno u orgánu veřejné moci, a zda lze ustanovení § 1475 odst. […]

Objevení (ne)sporného majetku, který tvoří aktivum pozůstalosti, během řízení o pozůstalosti

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1305/2010, ze dne 30. 8. 2012: Jsou-li aktiva a pasíva dědictví mezi účastníky řízení o dědictví sporná, omezí se soud v řízení o dědictví jen na zjištění jejich spornosti; při určení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, popřípadě výše jeho předlužení, k nim nepřihlíží (srov. […]

Objevení (ne)sporného majetku, který tvoří aktivum pozůstalosti, během řízení o pozůstalosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 311/2020, ze dne 29. 10. 2020: V daném případě se však ohledně této pohledávky zůstavitele, spočívající v nespotřebovaném výživném určeném pro dceru AAAAA, jeho dědici (žalobce F. K. a AAAAA) v rámci dědického řízení neshodli na tom, zda tato pohledávka patří do aktiv dědictví. Proto k této sporné […]

Objevení (ne)sporného majetku, který tvoří aktivum pozůstalosti, během řízení o pozůstalosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3686/2020, ze dne 31. 3. 2023: Dědici se mohou svých práv domáhat přímo v řízení o pozůstalosti nebo žalobou mimo řízení o pozůstalosti. Uplatnit svá práva žalobou mimo řízení o pozůstalosti podle ustanovení § 189 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), […]

Objevení (ne)sporného majetku, který tvoří aktivum pozůstalosti, po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2680/2022, ze dne 26. 1. 2023: Zákon o zvláštních řízeních soudních v § 193 odst. 1 věty za středníkem ve sledovaných souvislostech jednoznačně zapovídá, aby v rámci dodatečného projednání pozůstalosti bylo autoritativně rozhodováno o nově se objevivších aktivech (popř. pasivech) pozůstalosti, to ovšem právě a jen pro případ, že jde […]

Objevení nesporného majetku, který tvoří aktivum pozůstalosti, po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 2404/2022, ze dne 28. 3. 2023: Podle § 193 z. ř. s. objeví-li se po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti, popřípadě též pasivum pozůstalosti, soud o ně doplní v dosavadním řízení vyhotovený soupis nebo seznam o aktivech a pasivech pozůstalosti; to neplatí, jde-li […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek