Žaloba na určení vlastnického práva ke sporným aktivům pozůstalost

Rozsudek Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 4 C 4/2021, ze dne 6. 12. 2021:

V poměrech projednávané věci to znamená, že ačkoliv je žalobcem pozůstalý syn zůstavitele, nemůže mít naléhavý právní zájem v tomto řízení na požadovaném určení, že předmětné movité, nemovité věci, aktiva pozůstalosti, byly ke dni smrti ve výlučném vlastnictví zůstavitele, neboť jde totiž o aktivum sporné. Nezní-li tedy v tomto řízení žalobcem uplatněný žalobní petit na určení spoluvlastnického práva žalobce a žalovaných k předmětným hodnotám, ale na určení, že zůstavitel byl ke dni svého úmrtí vlastníkem předmětných aktiv pozůstalosti, tak na požadovaném určení ve světle výše uvedeného, nemá žalobce naléhavý právní zájem. V tomto případě není poučovací povinnost soudu ohledně tvrzení a prokazování naléhavého právního zájmu na určení ve smyslu ustanovení § 80 zák. č. 99/1963 Sbírky namístě, neboť v dané věci se jedná o poučení hmotněprávní a je namístě již z důvodu nedostatku naléhavého právního zájmu žalobce na požadovaném určení žalobu v celém rozsahu zamítnout.

Současně je třeba připomenout, že předmětná žaloba je předčasnou, neboť je třeba, aby byl znám okruh dědiců a teprve poté podle § 172 odstavec 2 věta druhá zákona č. 292/2013 Sbírky se mohou dědici shodnout na rozhodných skutečnostech o tom, co vše patří do aktiv pozůstalosti, když ke spornému majetku se nadále v řízení o pozůstalosti nebude přihlížet.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek