Schválení dohody o vypořádání dědictví v úplném znění

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 43/94, ze dne 28. 2. 1994:

Došlo-li mezi dědici k uzavření dohody o vypořádání dědictví, rozhodne o ní soud, a to buď tak, že tuto dohodu v celém rozsahu schválí, jestliže dohoda neodporuje zákonu nebo dobrým mravům, nebo v opačném případě tak, že ji neschválí (§ 482, odst. 2 ObčZ, § 175q odst. 1 písm. c) a odst. 3 OSŘ). Je vyloučeno, aby soud schválil dohodu o vypořádání v neúplném znění a část této dohody z výroku svého usnesení vypustil, a to i kdyby šlo o ujednání nadbytečné, které jinak v dohodě nemá místo.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek