Přechod obchodního podílu na stát na základě odúmrti

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 Cmo 79/2021, ze dne 21. 4. 2021:

Přechod podílu zakotvený v § 42 ZOK není převodem na základě projevu vůle vlastníka podílu, nýbrž jde o změnu vlastníka založenou jinou právní skutečností, v daném případě rozhodnutím soudu. Jde obecnou úpravu a platí, že podíl zásadně přechází na dědice, ledaže to společenská smlouva omezí nebo vyloučí.

Podle § 1634 odst. 1 ObčZ nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic. Z formulace „na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic“ nelze než dovodit, že stát je dědicem. Tento výklad se podává i z komentářové literatury, dle které nová právní úprava se od té předchozí liší v tom, že opouští koncepci odúmrti jako výrazu práva státní majetkové výsosti vyplývajícího ze státní svrchovanosti, tedy opatření veřejnoprávní povahy a státu přiznávají postavení zákonného dědice (viz Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 378-385 s.).

Odvolatel (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) se tak úmrtím K. T. stal společníkem společnosti.

Vzhledem k argumentaci odvolatele, že není dědicem, odvolací soud pro úplnost odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 573/2006, byť vydané za účinnosti ObchZ ve znění účinném do 31. 12. 2013. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, jenž nenabyl žádný z dědiců, přechází na stát z titulu odúmrti podle § 462 ObčZ 1964, nikoliv na společnost podle § 113 odst. 5 ObchZ. Stát pak má, ačkoliv není dědicem, zásadně stejné právní postavení jako dědic, nestanoví-li zákon jinak.

Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud též např. v usnesení ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1946/2012, v němž s odkazem na § 116 odst. 2 ObchZ dodal, že k přechodu obchodního podílu na stát na základě odúmrti dojde jen tehdy, pokud společenská smlouva dědění obchodního podílu nevylučuje. Z uvedeného vyplývá, že argumentace odvolatele by neobstála ani podle právní úpravy účinné ani před 1. 1. 2014.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek