Insolvenční řízení a odkazovník

Usnesení Vrchního soudu v Praze  sp. zn. 2 VSPH 580/2022, ze dne 6. 4. 2022:

Je-li do soupisu majetkové podstaty zapsán majetek, který nabyl dlužník z dědictví, může odkazovník uplatnit své právo vůči dlužníkovi v insolvenčním řízení.

Nabyl-li dlužník dědictví po zůstaviteli až v průběhu insolvenčního řízení v době po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek, není odkazovník bez dalšího zbaven práva uplatnit svou pohledávku též vůči dlužníkovi podáním přihlášky (§ 173 a násl. InsZ).

Insolvenční soud je povinen takového věřitele vyzvat, aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení odkazu vůči dlužníkovi, a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že takové právo neuplatnil.

Odkazovník má právo, aby jeho pohledávka byla uspokojena v insolvenčním řízení dlužníka (dědice) podle schváleného způsobu oddlužení nebo v konkursu způsobem stanoveným v insolvenčním zákoně, avšak s omezením vyplývajícím z § 1598 ObčZ.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek