Notář není garantem platnosti závěti, rozhodujícím jsou závěry znalce z oboru psychiatrie

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 6 C 109/2023, ze dne 30. 10. 2023:

Ze znaleckého posudku vyplynulo jednoznačně, že Downův syndrom, kterým zůstavitel trpěl od narození, je založen na bázi chromozomální vady, že tato porucha je trvalá a zcela vylučuje schopnost takto postiženého právně jednat. Nemůže proto obstát ani argument žalované, že obě závěti byly pořízeny formou notářského zápisu, a tedy notářka je garantem zůstavitelovy způsobilosti takové právní jednání učinit. Vzhledem k tomu, že obě zůstavitelem pořízené závěti jsou neplatné, svědčí zákonné dědické právo podle ust. § 1633 a § 1637 odst. 1 občanského zákona žalobkyni jako sestře zůstavitele.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek