Neunesení důkazního břemene ohledně podpisu zůstavitele na závěti

Rozsudek Okresního soudu v Benešově sp. zn. 8 C 364/2022, ze dne 7. 6. 2023:

Soud dospěl k závěru, že v tomto případě připadá v úvahu dědění ze zákona, neboť se v řízení nepodařilo prokázat, že by předmětnou závěť vlastnoručně sepsal zůstavitel, přičemž žalobkyně nedodala žádné materiály, ze kterých by bylo možno toto tvrzení prokázat. Žalobkyně tak neunesla své důkazní břemeno, když o následku jeho neunesení byla poučena, a proto soud z uvedeného důvodu žalobu zamítl.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek