Účastenství v řízení ve sporu o dědické právo

Rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 13 C 59/2023, ze dne 31. 8. 2023:

Dle ustálené soudní judikatury je pro řízení o sporné dědické právo nezbytné mimo jiné též to, aby žaloba směřovala vůči všem, kdo se jako zůstavitelovi dědici účastní dědického řízení, bez ohledu na to, zda sporné dědické právo žalobce zpochybňují, či nikoliv. Žalovaní dědici mají v řízení o žalobě postavení nerozlučných společníků (srov. § 91 odst. 2 o.s.ř.) a v případě, že žalobce některého z nich opomene, nemůže být jeho žalobě pro nedostatek věcné legitimace vyplývající z hmotného práva vyhověno (srov. např. zprávu projednanou a schválenou občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ČSR dne 18. 6. 1982, sp. zn. Cpj 165, uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1982, pod číslem 49; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2537/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod č. 70, ročník 2004; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2088/2006, nález Ústavního soudu č. I.ÚS 467/04 ze dne 9. 5. 2006).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek