Neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně sp. zn. 28 C 369/2018, ze dne 23. 5. 2019:

Při právním hodnocení zjištěného skutkového stavu soud uzavřel, že z hlediska formální náležitosti považuje listinu o vydědění zůstavitele za platnou. V projednávané věci bylo mezi účastníky nesporné, že listina byla pořízena zůstavitelem, je formálně bezvadná, nebo je pořízena notářským zápisem dle zákona. Žalobce podal žalobu včas poté, co v rámci řízení o pozůstalosti vedeném pod sp. zn. [spisová značka] před notářem jako soudním komisařem namítl, že důvody jeho vydědění nebyly dány a usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 12. 11. 2018 č. j. [číslo jednací] mu bylo uloženo podat žalobu proti [celé jméno žalovaného] na určení, že je zůstavitelem po zůstaviteli.

Mezi účastníky bylo sporné, zda byly naplněny důvody pro vydědění, neboť jeho účinky nastanou toliko tehdy, došlo-li k naplnění zákonem presumovaných předpokladů. Žalobce byl vyděděn s poukazem na absenci projevu opravdového zájmu a za nemravné chování.

Soud v daném případě ve shodě s ustálenou judikaturou posuzoval případ individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem, zda potomek projevoval opravdový zájem o svého předka a zda zůstavitel měl vůbec zájem na tom, aby se stýkal se svým potomkem. Je-li skutečnost, že potomek neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem důsledkem toho, že zůstavitel neprojevoval zájem o svého potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu potomkem mohlo být důvodem k jeho vydědění.

Pro posouzení důvodu vydědění podle § 469a odst. 1 písm. b) obč. zák. je třeba rovněž zjišťovat, zda potomek zůstavitele měl reálnou možnost o zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jako potomek měl projevit, tj. zda zůstavitel měl sám zájem se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenecké vztahy (rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 6 Co 10/96, Rc 23/1998)

Jestliže potomek trvale neprojevuje o zůstavitele zájem proto, že zůstavitel neprojevoval zájem o potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu potomkem mohlo být důvodem k jeho vydědění (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 2 Cdon 86/97)

Pokud jde o důvod vydědění zůstavitelem uvedený v listině o vydědění ze dne [datum], že neprojevoval žalobce jako syn o zůstavitele dostatečný zájem, pak je třeba vycházet ze situace, která byla v rodině nastolena. Zůstavitel se vůči žalobci choval odmalička velmi stroze a přísně, neprojevoval mu žádné city, žádnou lásku a podporu. Tato situace vyvrcholila pak v době, kdy se žalobce oženil, následně rozvedl a znovu oženil se svojí stávající ženou a adoptoval jejího syna poté, co svoji dceru umožnil adoptovat novému manželu první ženy. S tímto jeho rozhodnutím rodiče, zejména otec, nesouhlasili a jeho nevraživost vůči žalobci stoupla. Toto se projevila pak tím, že naléhal na žalobce, aby se vystěhoval z domu v [obec] a za tímto účelem se spolupodílel na pořízení domu v [anonymizováno]. Za této situace a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu zůstává otázkou, zda žalobce mohl projevovat náklonost vůči zůstaviteli, zda měl reálnou možnost projevit opravdový zájem a udržovat s ním běžné příbuzenské vztahy. Z provedeného dokazování je zřejmé, že to byl zůstavitel, který přítomnost žalobce v jeho domě odmítal, stejně jako odmítal přítomnost jeho dětí. Zůstavitel zakazoval dokonce návštěvy i matce žalobce u žalobcovy rodiny a přiměl ji podepsat téhož dne totožnou listinu o vydědění svého syna. Byl to zůstavitel, který žalobce při jeho návštěvě v nemocnici nepozdravil a uvedl, že tuto osobu nezná. Nelze pak přičítat k tíži žalobce, že vztahů zůstaly narušeny i v době před podepsáním notářského zápisu o vydědění, a k jejich konsolidaci došlo až těsně před úmrtím, poté co zůstavitel ovdověl a byl odkázán na péči třetí osoby.

Pokud jde o další důvod vydědění, že žalobce neposkytl zůstaviteli pomoc v době nemoci a stáří, z výpovědi všech svědků i účastnických výpovědí je jednoznačně dáno, že v době sepsání závěti [datum] nebyl zdravotní stav zůstavitele tak naléhavý, aby potřeboval pomoc. K amputaci prstů pravé dolní končetiny a následně pravé dolní končetiny došlo až po vydědění [datum]. I přesto lze uzavřít, že žalobce měl snahu zjistit vše o zdravotním stavu zůstavitele prostřednictvím své matky či prostřednictvím svých známých a od doktorů. Nebylo prokázáno, že by odmítl požádanou pomoc poskytnout, naopak dostavil se za otcem do nemocnice opakovaně i po předchozím odmítnutí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek