Žaloba na neplatnost převodu majetku podaná potenciálním dědicem za života zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Písku sp. zn. 12 C 257/2022, ze dne 22. 2. 2023:

Ze skutečnosti, že žalobce by mohl být po smrti [celé jméno žalobce], [datum narození], jeho dědicem, a nevyhověním žalobě by tak mohla vzniknout majetková újma žalobci, nelze naléhavý právní zájem žalobce dovodit. Nadto není dána aktivní legitimace žalobce k podání žaloby na určení vlastnického práva z důvodu absolutní neplatnosti pro nezpůsobilost k právním úkonům jedné ze stran kupní smlouvy, neboť žalobce není účastníkem kupní smlouvy a předmět této kupní smlouvy se netýká majetkové sféry žalobce, žalobce totiž nemůže být dědicem, pokud zůstavitel žije. Skutečnost, že žalobce je synem [celé jméno žalobce], [datum narození], spolu s uváděným předpokládaným postavením dědice ze zákona v budoucnu ani v souvislosti s omezením [celé jméno žalobce], [datum narození], ve svéprávnosti, nezakládá jeho právní zájem na výsledku sporu, neboť jeho právní postavení se rozhodnutím soudu nezmění. Výsledek předmětného řízení může mít vliv pouze na rozsah majetku [celé jméno žalobce], [datum narození], a nikoli hmotněprávní postavení žalobce. K jeho případnému budoucímu postavení soud nemohl přihlížet, neboť právní zájem musí existovat alespoň v době vstupu do řízení, budoucí zájem nepostačuje. Jinak řečeno, pro splnění podmínky naléhavého právního zájmu se vyžaduje, aby žalobci hrozila konkrétní újma na jeho právech, resp. aby mu hrozilo uplatnění povinnosti ze strany žalovaného, právní postavení žalobce však ohroženo není, když není dědicem, neboť otec žije, a že takový stav nelze jiným právním prostředkem odstranit, když se lze domáhat po smrti zůstavitele určení, že nemovitosti patří do pozůstalosti (judikáty sp. zn. 28 Cdo 3107/2011 a sp. zn. 20 Cdo 1897/98), a konečně naléhavý právní zájem na požadovaném určení musí být dán v okamžiku vyhlášení rozhodnutí, což v dané věci není splněno, neboť žalobce není dědicem, protože jeho otec žije.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek