Rozhodování o procesním nástupnictví státu před skončením pozůstalostního řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1694/2013, ze dne 31. 10. 2013:

Podle § 462 obč. zák. dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 11. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 441/2007, uveřejněném pod číslem 15/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zaujal názor, že ztratí-li pozahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba, která nezanechala žádné dědice, jejíž dědici jsou nezpůsobilí dědit nebo jejíž dědictví nenabude (nemůže nabýt) z jiných důvodů žádný dědic, soud rozhodne (§ 107 o. s. ř.) o tom, že v řízení bude na jejím místě pokračováno se státem jen tehdy, bylo-li pravomocným usnesením o dědictví potvrzeno, že dědictví připadlo státu podle ustanovení § 462 obč. zák. Je tomu tak proto, že dědické řízení může být skončeno také schválením dohody o přenechání dědictví zůstavitelovým věřitelům k úhradě dluhů, je-li dědictví předluženo, nebo že soud může nařídit likvidaci dědictví, je-li dědictví předluženo nebo navrhne-li to stát, kterému má dědictví připadnout podle ustanovení § 462 obč. zák., jestliže není možné uhradit peněžitý dluh zůstavitele zcela nebo zčásti penězi z dědictví a věřitel odmítl přijmout na úhradu své pohledávky věc z dědictví, i když dědictví není předluženo. Za tím účelem právě může soud v řízení o dědictví rozhodnout podle § 107 o. s. ř. o tom, že v řízení bude pokračováno se státem, aby ten mohl uzavřít dohodu o přenechání předluženého dědictví věřitelům či navrhnout likvidaci dědictví (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne ze dne 29. října 2008, sp. zn. 21 Cdo 3233/2008, uveřejněné pod číslem 96/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V posuzovaném případu z obsahu spisu a z podaného dovolání vyplývá, že dosud nelze učinit jednoznačný závěr, zda dědictví po zůstaviteli připadne státu ve smyslu § 462 obč. zák., nebo zda dojde k likvidaci dědictví (srov. § 175t a násl. o. s. ř.), tedy zda zůstavitel bude či nebude mít právního nástupce, se kterým bude možno pokračovat v řízení. Za těchto okolností je proto na místě, aby řízení bylo přerušeno do skončení dědického řízení po J. Š. (viz usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. dubna 2008, č. j. 38 Co 117/2006-34).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek