Zástavní právo jako dluh zatěžující dědictví

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 549/2007, ze dne 26. 4. 2007:

Pro závěr, zda a v jakém ohledu se zástavní právo, jímž byly zděděné nemovitosti zatíženy ke dni smrti zůstavitele, může projevit jako dluh zatěžující dědictví (§ 470 odst. 2 obč. zák.), je pak určující, zda ke dni smrti zůstavitele již zůstavitel měl povinnost plnit z titulu zástavního práva dluh za osobní dlužnicí (společností s ručením omezeným) proto, že ta jej řádně a včas neuhradila (samotným zatížením majetku zástavním právem se obecná cena tohoto majetku nemění a v dědickém řízení se před vznikem uhrazovací povinnosti zůstavitele jako dluh zatěžující dědictví nepromítá). K předpokladům, za nichž se závazek zástavního dlužníka může stát splatným až v důsledku prohlášení konkursu na majetek osobního dlužníka, srov. opět R 31/2007.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek