Zánik práva na vydání urny v důsledku rozptýlení popela zesnulého

Rozsudek Okresního soudu v Děčíně sp. zn. 22 C 172/2022, ze dne 6. 9. 2022:

Předmětem řízení je žaloba rodičů o vydání urny s ostatky jejich zemřelého syna [jméno][celé jméno žalobce], [datum narození], posledně bytem [adresa], zemřelého dne [datum] („ zesnulý“).

Žalovaná se žalobou nesouhlasila. Bránila se tím, že již více než rok před podáním žaloby došlo k rozptýlení popela zesnulého.

Mezi stranami není sporu (a soud vzal toto shodné tvrzení účastníků za své skutkové zjištění), že zesnulý před svou smrtí výslovně neurčil, která osoba má právo na vydání jeho ostatků․ Zesnulý zemřel dne [datum] a k jeho zpopelnění došlo dne [datum] u [anonymizováno] služby [anonymizována tři slova][územní celek], [anonymizováno]). Při zajišťování pohřbu, který se konal bez obřadu, bylo domluveno mezi žalovanou a žalobcem a), že urnu (s ostatky) převezme žalovaná a poté je předá žalobci a). Následně žalovaná od pohřební služby obdržela urnu s jeho ostatky. Mezi stranami také není sporu o tom, že zesnulý si přál být rozptýlen.

Strany se však rozcházejí v tom, kde tak mělo být učiněno, i v tom, zda-li žalovaná urnu s ostatky žalobci a) přivezla, ale on je odmítl převzít. To ale soud nepovažuje v tomto řízení za relevantní.

Pro posouzení důvodnosti žaloby je totiž rozhodné jen to, zda-li ostatky zesnulého ještě existují a zda jsou žalobci aktivně věcně legitimováni k jejich vydání. Ke vzniku žalovaného nároku je tedy zapotřebí, aby ostatky držel ten, kdo na to nemá právo podle § 92 odst. 2 o. z. (srov. [příjmení], [obec]. Právo na vydání ostatků. Právní rozhledy, 2017, [číslo] s. [číslo]).

Podle § 92 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (1) lidské tělo je pod pravní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje. (2) Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.

Protože ostatky žalovaného již neexistují, žalobě nelze vyhovět. Z vyložených důvodů soud žalobu zamítl.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek