Neplatnost závěti z důvodu demence zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 14 C 384/2019, ze dne 27. 9. 2022:

Demence je syndrom způsobený progredientním onemocněním mozku, v jehož důsledku dochází k narušení kognitivních funkcí natolik, že je zasaženo sociální fungování a soběstačnost, dochází k poruchám paměti, narušení učení se novým informacím, bývá postiženo i vybavování si již dříve naučeného. V těžké formě je stupeň ztráty paměti charakterizován úplnou neschopností vštípit do paměti nové informace. Častá je porucha soustředění a pracovní paměti, narušeny jsou tzv. exekutivní funkce (plánování a organizování, řešení problémů, schopnosti abstraktního myšlení, zahájení a přerušení komplexních pochodů), dochází k poruchám nálady, osobnosti a sociální integrace, postižení se odráží v řadě aktivit denního života, dochází k úpadku úsudku. Uvedená porucha byla u posuzovaného doprovázená tzv. behaviorálními a psychologickými příznaky demence, definovanými jako příznaky porušeného vnímání, obsahu myšlení, nálady a chování, které se často objevují u pacientů s demencí. Behaviorálními příznaky jsou agresivita, křik, neklid, agitovanost, bloudění, kulturně nepřiměřené chování, sexuální desinhibice, hromadění věcí, klení, sledování, poruchy spánku, negativismus. Pro psychologické příznaky jsou pak typické anxieta, deprese, halucinace, bludy, paranoidita. U posuzovaného byla přítomnost syndromu demence, bludné produkce a poruch chování doložena ve zdravotnické dokumentaci. V průběhu hospitalizace v Psychiatrické nemocnici [obec] byl dle denních zápisů posuzovaný dezorientovaný, v popisech se objevuje jeho bezradnost, apatie, deficity mnestických funkcí, demence, MMSE z 28.6.2018 14 bodů (což dle hodnocení odpovídá středně těžké demenci), bohatá paraniodně-perzekuční bludná produkce, nekvalitní spánek a i jeho inverze, nutnost dopomoci v sebeobsluze a osobní hygieně. Dle záznamu lékařské vizity z 16.7.2018 demence progreduje, pacient je zmatený, desorientovaný, nekritický. Den před propuštěním, tj. 2.8.2018 při přešetření přítomny nerovnoměrné mnestické defekty, orientace hrubá, projev organický, manipulovatelný. Přítomnost narušení rozumových a paměťových schopností u něj postupně vedlo ke stavu charakterizovanému nesoběstačností, závislostí na péči druhých, tzn. potřebou trvalého dohledu a pečovatelského zaopatření.

„ Nerovnoměrná demence“ je termínem obecným, který je užíván k vyjádření k popisu narušení duševních funkcí při postižení mozku na vaskulárním terénu, kdy takovéto postižení může být nerovnoměrné podle oblasti mozku postižených ischemií. Bez bližší specifikace nevyjadřuje konkrétní kognitivní dysfunkci a nevypovídá nic o tíži demence.

Duševní porucha byla u posuzovaného trvalého, progredientního rázu. U demence se jedná o onemocnění trvalé, s progredientním průběhem, které není kauzálně léčitelné, jelikož dochází k nevratnému poškození (zániku) neuronů v důsledku nedostatečného cévního zásobení a neurodegenerace, psychofarmaky lze korigovat případné poruchy chování a emotivity. Stejně tak tomu bylo i v případě posouzovaného. V průběhu času u něj docházelo k progresi a dalšímu zhoršování intelektových a mnestických funkcí, jak dokládá zdravotnická dokumentace. Terapeutické možnosti u něj navíc byly omezeny nepříznivým somatickým stavem – nálezem na EKG (prodlouženým QT intervalem), sklonem k bradyarytmii. Léčba zvolená v Psychiatrické nemocnici v [obec] byla adekvátní somatickému a duševnímu stavu posuzovaného.

Duševní porucha byla u posuzovaného trvalého, progredientního rázu. U demence se jedná o onemocnění trvalé, s progredientním průběhem, které není kauzálně léčitelné, jelikož dochází k nevratnému poškození (zániku) neuronů v důsledku nedostatečného cévního zásobení a neurodegenerace, psychofarmaky lze korigovat případné poruchy chování a emotivity. Stejně tak tomu bylo i v případě posouzovaného. V průběhu času u něj docházelo k progresi a dalšímu zhoršování intelektových a mnestických funkcí, jak dokládá zdravotnická dokumentace. Terapeutické možnosti u něj navíc byly omezeny nepříznivým somatickým stavem – nálezem na EKG (prodlouženým QT intervalem), sklonem k bradyarytmii. Léčba zvolená v Psychiatrické nemocnici v [obec] byla adekvátní somatickému a duševnímu stavu posuzovaného.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek