Dohoda o vypořádání dědictví jako exekuční titul

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1299/2006, ze dne 27. 2. 2007:

Závěr odvolacího soudu, že usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 10. 1986, sp. zn. 5 Co 1234/86, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČSSR č. 6, ročník 1988 pod poř. č 19, se na danou věc nevztahuje, je správný a zcela v souladu s dosavadní judikaturou (k tomu srov. např. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ČR z 25. 3. 1997, sp. zn 2 Cdon 110/96, uveřejněného v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 1997, pod poř. č. 24), podle níž jsou rozhodnutí tehdejších státních notářství a od 1. 1. 1993 soudů o schválení dohod dědiců zahrnujících povinnost k plnění mezi nimi navzájem, exekučními tituly (viz též Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. II. díl, 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 1492 a Kurka, V., Drápal, L.: Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004, s. 119).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek