Žaloba proti neznámým dědicům

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 277/2021, ze dne 18. 6. 2021:

Není-li v době, kdy žalobce zvažuje podání žaloby vztahující k majetku zůstavitele, znám okruh dědiců zůstavitele, je přípustné, aby předmětná (určovací) žaloba byla podána proti neznámým dědicům zůstavitele, přičemž na soudu bude, aby uvážil, zda má být řízení přerušeno až do skončení řízení o dědictví po zůstaviteli, k jehož zahájení dá případně (nebylo-li zahájeno jinak) podnět, nebo zda má být neznámým dědicům tohoto zůstavitele ustanoven opatrovník podle § 29 odst. 3 o. s. ř. (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2010, sp. zn. 21 Cdo 4947/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 87/2012).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek