Žaloba, dědický spor a naléhavý právní zájem na požadovaném určení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3543/2022, ze dne 24. 1. 2023:

Pokud žalovaní namítají absenci tvrzení a prokazování naléhavého právního zájmu na určení, že žalobce je dědicem zůstavitelky E. K., zcela přehlíží podstatnou skutečnost, a to, že k podání takové žaloby byl žalobce odkázán soudem v řízení o pozůstalosti po E. K. podle ustanovení § 170 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen „z. ř. s.“ (viz. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 10. 3. 2021, ,č. j. 32 D 490/2020-32). V takových případech není třeba naléhavý právní zájem na žalobou požadovaném určení žalobcem tvrdit a prokazovat, neboť žaloba podaná ve smyslu ustanovení § 170 odst. 1 z. ř. s. není určovací žalobou ve smyslu § 80 o. s. ř., ale je žalobou na určení právní skutečnosti, u níž naléhavý právní zájem vyplývá z právního předpisu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 940/2004, v němž byl uvedený názor vysloven ve vztahu k žalobě podané na základě odkazu podle tehdejšího ustanovení § 175k odst. 2 o. s. ř., jemuž od 1. 1. 2014 odpovídá ustanovení § 170 odst. 1 z. ř. s.). Tento názor, uvedený odvolacím soudem v odůvodnění dovoláním napadeného rozsudku s odkazem na pozdější rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4332/2017, je tak zcela v souladu s ustálenou soudní praxí. Lze dodat, že z uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu je zřejmé, že prokazování naléhavého právního zájmu na žalobou požadovaném určení je na místě tehdy, pokud podaná žaloba nekoresponduje s tím, k čemu byl žalobce odkázán usnesením soudu vydaném v řízení o pozůstalosti, což však není případ projednávané žaloby. V dovolání uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2027/2008 a sp. zn. 22 Cdo 11/2014, od nichž se podle žalovaných měl odvolací soud při (ne)posuzování naléhavého právního zájmu odchýlit, nemají s danou věcí obdobný skutkový ani právní základ – v obou případech šlo o žalobu na určení vlastnictví k nemovitým věcech bez toho, že by k podání žaloby byl žalobce odkazován soudem z jiného řízení – proto jsou pro danou věc bez jakéhokoli významu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek