Započtení na dědický podíl při dědění ze závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4159/2007, ze dne 26. 2. 2009:

Ustanovení § 484 poslední věty ObčZ, upravující započtení na dědický podíl při dědění ze závěti. patří k právním normám s tzv. relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou. Posouzení, zda obdarovaný závětní dědic byl oproti neopomenutelnému dědici neodůvodněně zvýhodněn tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu; obecně však platí, že soud přihlédne zejména k důvodům, které zůstavitele vedly k darování, k jeho důsledkům pro obdarovaného, k dalším okolnostem, jež darování „podmiňovaly“ či provázely, k míře (kvantitě) zvýhodnění apod.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek