V holografní závěti musí být napsáno také datum vlastní rukou zůstavitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 586/98, ze 17. 11. 1998:

Ustanovení § 476 odst. 2 o. z. se nezmiňuje o tom, jak musí být v závěti den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, uveden. Odpověď na tuto otázku je proto třeba hledat v ustanoveních, která upravují způsob pořízení jednotlivých zákonných forem závěti. Tak, jako je zřejmé, že u závěti zřízené ve formě notářského zápisu musí být den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, uveden v notářském zápisu a že u závěti zřízené v jiné písemné formě (allografní závěti) se svědky musí být uveden v textu závěti napsaném zůstavitelem, popřípadě pisatelem, je podle názoru dovolacího soudu nepochybné, že u holografní závěti musí být všechny náležitosti (celý text) závěti napsány vlastní rukou zůstavitele. V případě, že by datum (den, měsíc a rok), kdy byla závěť podepsána, byl v závěti uveden někým jiným než zůstavitelem, není možné hovořit o tom, že by závěť byla zůstavitelem napsána jeho vlastní rukou; holografní závěť, která nebyla napsána vlastní rukou zůstavitele je – jak se uvádí v ustanovení § 476a o. z. – neplatná.

Ve prospěch opačného názoru nelze úspěšně argumentovat ani porovnáním platné právní úpravy s právní úpravou účinnou do 31. 12. 1991.

Ustanovení § 476 odst. 2 o. z. ve znění účinném do 31. 12. 1991 uvádělo, že k platnosti závěti napsané vlastní rukou je třeba, aby ji zůstavitel podepsal a uvedl v ní den, měsíc a rok, kdy ji podepsal. Je třeba připomenout, že podle tehdy platné právní úpravy bylo možné závěť buď napsat vlastní rukou nebo ji zřídit ve formě notářského zápisu (srov. § 476 odst. 1 o. z. ve znění účinném do 31. 12. 1991), že občanský zákoník upravoval jen náležitosti holografní závěti a že náležitosti závětí zřizovaných ve formě notářského zápisu nebyly obsaženy v občanském zákoníku, ale v zákoně č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 91 a násl. tohoto zákona). Právní úprava účinná od 1. 1. 1992 umožňuje zřizovat závěti i v jiných než výše uvedených formách. Změna ve znění ustanovení § 476 odst. 2 o. z. (provedená zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník) pak v této souvislosti nemůže znamenat – jak správně uvádí odvolací soud – nic jiného, než že požadavek, aby v závěti byl uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, platí i u závětí pořizovaných v jiné formě než vlastní rukou zůstavitele. Na tom, že u holografních závětí musí zůstavitel pod sankcí neplatnosti uvést v závěti den, měsíc a rok, kdy závěť podepsal, se nic nezměnilo; stejný závěr nyní vyplývá z ustanovení § 476 odst. 1 a § 476a o. z.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že v holografní závěti zůstavitelky nebyl její vlastní rukou uveden den, měsíc a rok, kdy byla závěť podepsána; listina v tomto směru obsahuje pouze “ověření podpisu” vystavené Obvodním úřadem v P. ze dne 6. 12. 1993, podle kterého zůstavitelka listinu podle knihy pro ověřování č. 6103/93 podepsala před orgánem pověřeným vést matriky. Závěr odvolacího soudu o tom, že tato závěť je neplatným právním úkonem, je za tohoto skutkového stavu věci správný.a

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek