Odepření výpovědi advokáta, který sepisoval závěť

Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 18 Co 302/98, ze dne 13. 11. 1998:

Nejsou dány důvody pro odepření výpovědi advokáta, který sepisoval závěť, ani jeho zaměstnance, který byl svědkem tohoto úkonu podle § 476b ObčZ, o tom, zda pořizovatel závěti před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

Povinnost mlčenlivosti podle tohoto ustanovení se vztahuje na skutečnosti, o nichž se zaměstnanec advokáta dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Požadované svědectví však nemá být zaměřeno na zjištění obsahu či rozsahu advokátkou poskytované právní služby, o které by se pracovnice kanceláře případně dozvěděla v souvislosti s poskytováním této služby. Ve funkci svědka úkonu podle hmotného práva (podle § 476b ObčZ) nelze spatřovat souvislost s poskytováním právních služeb. Stejně tak případné svědectví advokátky samotné (které by zřejmě bylo třeba až v případě, že by svědectví svědkyň úkonu nepostačovalo k závěru o splnění formálních náležitostí závěti ve smyslu ust. § 476 ObčZ) se nemůže týkat obsahu jí poskytované právní služby ve vztahu k J. Z., ale pouze toho, zda a jak plnily funkci svědka úkonu J. N. a Mgr. H. Š.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek