Určovací žaloba k majetku jako podklad pro dodatečné projednání pozůstalosti

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1826/2004, ze dne 6. 10. 2004:

Ani jediný dědic se nemůže s úspěchem domáhat žalobou podle § 80 písm. c) OSŘ určení, že je vlastníkem věci náležející do dědictví, pokud tato věc nebyla předmětem řízení o dědictví a nebylo mu ohledně ní potvrzeno nabytí vlastnictví.

Pro určení, že zůstavitel byl ke dni svého úmrtí vlastníkem konkrétní věci, není z hlediska naléhavého právního zájmu významné, zda již byl podán návrh či podnět k zahájení řízení o dodatečném projednání dědictví.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek