Příspěvková organizace kraje jako subjekt způsobilý k dědění ze závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 158/2007, ze dne 24. 9. 2008:

S ohledem na citované závěry Nejvyššího soudu o možnosti postihnout majetek svěřený příspěvkové organizaci při vynucování plnění povinností vůči takto zřízenému subjektu; s ohledem na to, že i ustanovení § 28 odst. l zák. č. 250/2000 Sb. předpokládá, že příspěvkové organizace kraje hospodaří také s peněžitými dary od fyzických a právnických osob; i s ohledem na to, že ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. u příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu výslovně předpokládá hospodaření s majetkem, který příspěvková organizace nabyla děděním; logicky vyplývá závěr, že rovněž příspěvkové organizace kraje mohou hospodařit s majetkem nabytým děděním, že tedy příspěvkové organizace kraje jsou subjektem způsobilým být povolán k dědění závětí (srov. § 477 odst. 1 obč. zák.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek