Procesní postavení nepominutelného dědice, který zpochybňuje platnost vydědění, ale nezpochybňuje platnost závěti

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 C 189/2021, ze dne 17. 1. 2023:

Lze shrnout, že pokud pozůstalý vnuk nezpochybňuje platnost závěti, kterou zůstavitel ustanovil za dědičku pouze manželku, není dědicem, a byl-li zůstavitelem vyděděn, pak nemá právo ani na povinný díl z pozůstalosti. Nemá-li právo na povinný díl jako nepominutelný dědic, nesvědčí mu postavení účastníka řízení podle ustanovení § 113 z. ř. s .

Ve věci vedené pod sp. zn. 21 Cdo 4392/2017 Nejvyšší soud ČR ještě doplnil, že žalobci se jako nepominutelní dědicové zůstavitele mohou (nejsou-li jejich práva na povinný díl uspokojena v rámci pozůstalostního řízení např. rozhodnutím nebo dohodou o vypořádání povinného dílu) ve smyslu ustanovení § 1654 odst. 1 o. z. domáhat žalobou vůči dědicům zůstavitele (žalovaným) plnění spočívajícího ve vyplacení povinného dílu v penězích (případně jiným dohodnutým způsobem). Soud se ve sporném řízení zahájeném takovou žalobou bude jako předběžnou otázkou zabývat tím, zda byli potomci zůstavitele (žalobci) vyděděni po právu či nikoli. K výpočtu povinného dílu, jehož výše je určována na základě ceny pozůstalosti zjištěné v pozůstalostním řízení podle ustanovení § 180 odst. 1 z. ř. s., je přitom nutno zdůraznit, že nepominutelní dědicové ve smyslu výše zmíněného ustanovení § 113 z. ř. s. musí být účastníky pozůstalostního řízení a usnesení o obvyklé ceně majetku zůstavitele jim musí být doručeno, již z toho důvodu, aby pro ně byla určená cena pozůstalosti závazná.

Vycházeje z výše uvedených právních názorů a zjištění, že žalobci a) a b) nezpochybňují platnost závěti, ale domáhají se jen svých práv nepominutelných dědiců jako potomků zůstavitele, dospěl odvolací soud k závěru, že žalobci a) a b) nemají naléhavý právní zájem na požadovaném určení dle § 80 písm. c) o. s. ř. Na vysvětlenou je třeba uvést, že nejde o žalobu dle § 170 z. ř. s., neboť žalobci platnost závěti podanou žalobou nezpochybnili, jak bylo uvedeno, nepominutelný dědic není dědicem, je jen věřitelem dědiců, který se svých nároků může domoci žalobou na plnění.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek