Děti z předešlého manželství a dědictví

Jsme butiková advokátní kancelář, která se specializuje na dědické právo.

Máme bohaté praktické zkušenosti a odborné znalosti v oboru dědického práva, díky nimž využíváme důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňujeme v zájmu našich klientů (zejména zůstavitelů a dědiců) vše, co pro ně pokládáme za prospěšné.

Ke klientům se chováme profesionálně a vždy se snažíme jim v mezích zákona poskytnout špičkovou odbornou právní pomoc.

Držíme prst na tepu doby. Vedle kauz našich klientů monitorujeme rovněž rozhodovací praxi českých soudů a notářů v jiných dědických věcech včetně mediálně známých případů.

Sledujeme také pravidelně odbornou literaturu (včetně zahraniční), abychom byli v obraze a mohli Vás seznámit s aktuálními informacemi a trendy v oblasti dědického práva (viz např. otázka digitálních závětí a digitálního dědictví).

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy v naší online dědické poradně.

Vypořádáme Váš majetek za života tak, aby nebyl předmětem dědického řízení.

Sepíšeme Vám rodinnou ústavu, pomůžeme se správou a prodejem obchodní společnosti, nemovitosti či jiného majetku a s mezigeneračním plánováním.

Založíme Vám nadaci, nadační fond, ústav a svěřenský fond pořízením pro případ smrti.

Víte, že máte právo rozhodnout o svém pohřbu, o tom, komu mají být vydány Vaše ostatky a o posmrtném darování Vašich orgánů? Pomůžeme Vám zformulovat Vaše rozhodnutí.

Poskytujeme poradenství v dědickém právu a nabízíme školení klientům.

Pomůžeme Vám sepsat různá právní jednání pro případ smrti jako je např. závěť, dědická smlouva, dovětek, prohlášení o vydědění, negativní závěť, darování pro případ smrti, přikázání započtení na dědický podíl, povolání správce pozůstalosti a vykonavatele závěti, smlouva o zřeknutí se dědického práva či o zcizení dědictví, manželská smlouva o majetkovém režimu apod.

Klademe důraz na časovou dostupnost pro klienty. Jsme připraveni Vám poskytnout podporu na každém kroku v nelehkém období po smrti zůstavitele a zajistíme, aby Vaše telefonní hovory, sms či hlasové zprávy anebo emaily  byly vyřízeny co nejdříve, nejpozději následující den. V naléhavých případech držíme pro naše klienty nepřetržitou pohotovost a zajišťujeme jim nezbytnou psychickou podporu.

Respektujeme osobnost a důstojnost pozůstalých, přistupujeme k nim zdvořile a šetrně a vycházíme jim vstříc. Vůči pozůstalým postupujeme vždy tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy jim způsobené smrtí zůstavitele.

Pomáháme klientům řešit veškeré jejich právní záležitosti, které souvisí s úmrtím blízké osoby. Za tím účelem spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí.

Vyběháme za Vás potřebné dokumenty a zařídíme příslušná jednání s institucemi a úřady.

V dědickém řízení zastupujeme zejména dědice, nepominutelné dědice, pozůstalého manžela, odkazovníky a věřitele zůstavitele.

Právní pomoc poskytujeme i cizincům. Můžeme Vám pomoci také v oblasti digitálního dědictví a s dědictvím v zahraničí.

Sepisujeme právní stanoviska a rozbory z oblasti dědického práva.

Vykonáváme činnost vykonavatele závěti a správce pozůstalosti.

Pomůžeme Vám sehnat znalecký posudek či odborné vyjádření k ocenění aktiv a pasiv pozůstalosti.

Doprovázíme klienty na jednání k notáři a srozumitelným způsobem je informujeme o jejich právech a povinnostech. Na přání klientů vyřizujeme jejich záležitosti bez toho, aniž by se museli věci osobně účastnit.

Zasazujeme se o to, aby v každém stádiu dědického řízení byla respektována práva našich klientů umožňující jim plné uspokojení jejich majetkových a jiných nároků.

Sepisujeme klientům dohody o vypořádání SJM v dědictví, o rozdělení pozůstalosti a o výši dědických podílů.

Hájíme v dědických sporech platnost závěti stejně důsledně, jako klientům poskytujeme ochranu před neoprávněným vyděděním.

Dědictví za klienty dle jejich pokynů přijímáme, anebo odmítáme.

Vyhledáváme majetek a dluhy zůstavitele. Pomůžeme Vám se dostat kupř. k nemovitostem, automobilům, obchodním podílům a akciím, peněžním prostředkům a jinému majetku zůstavitele.

Ochráníme dědice před dluhy díky výhradě soupisu pozůstalosti. Poskytujeme poradenství v případě předlužení dědictví a likvidace pozůstalosti.

Zabýváme se rovněž dodatečným projednáním dědictví a vymáháním práv dědice, který byl v dědickém řízení opomenut.

Radíme klientům v daňových záležitostech spojených s děděním.

Poskytujeme celou řadu dalších právních služeb v oblasti dědického práva a v souvisejících záležitostech.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek