Nadbytečné provádění znaleckého posudku v případě nedostatku podkladů k duševnímu stavu zůstavitele

Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 208/2022, ze dne 12. 01. 2023:

Je skutečností, že zjišťování právně významných skutečností k existenci duševní poruchy konkrétní osoby zůstavitele zásadně z povahy věci znalecké posouzení odborníkem z příslušného oboru vyžaduje; neplatí to však beze zbytku. V dané projednávané věci, není-li k dispozici reálně dostupná žádná zdravotnické dokumentace zůstavitelky z rozhodného období a z dalších v řízení provedených důkazů nevznikají vůbec žádné pochybnosti o duševním stavu zůstavitelky v rozhodné době, není i podle závěru odvolacího soudu namístě toto odborné znalecké zkoumání provádět, neboť ve své podstatě by nebylo nic, co by mohlo být soudem k tomuto odbornému zkoumání znalci předloženo. Týká-li se tedy žalobcem v jeho žalobě navrženého důkazu znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, který nebyl rovněž soudem prvního stupně akceptován, pak odvolací soud k tomuto uvádí, že provádění tohoto navrženého žalobcem důkazu v podobě zadání znaleckého posudku (z hlediska odborného posouzení zdravotního stavu zůstavitelky v předmětném období) by bylo nadbytečné, nejsou-li k dispozici z výsledků dalšího v řízení provedeného dokazování žádné takové konkrétní podklady, jež by měly být znalecky zkoumány. Z výslechů svědků, kteří byli soudem prvního stupně slyšeni, i podle vyhodnocení odvolacím soudem žádné pochybnosti o duševním zdraví zůstavitelky v rozhodné době nevznikají, k dispozici pak není žádná zdravotnická dokumentace zůstavitelky, která by znalecky měla být zkoumána (kromě zdravotnické dokumentace zůstavitelky u praktického lékaře nebyla žádná relevantní zdravotnická dokumnetace zůstavitelky žalobcem navržena, resp. k její existenci nepřišel s žádným relevantním svým tvrzením). Proto za této situace ani neprovedení tohoto důkazu soudem prvního stupně nepůsobí z pohledu odvolacího soudu nedostatek ve zjišťování rozhodného skutkového stavu této věci.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek