Prohlášení o tom, že se neuplatňuje právo dovolat se neplatnosti závěti učiněné zákonným zástupcem a opatrovníkem

Stanovisko Nejvyššího soudu ČSFR sp. zn. Cpjf 90/89, ze dne 27. 6. 1990:

Prohlášení o tom, že se neuplatňuje právo dovolat se neplatnosti ( § 40a odst. 1 o. z.) závěti pro její rozpor s ustanovením § 479 o. z., učiněné zákonným zástupcem nezletilce nebo jiného opatrovance v řízení před státním notářstvím, musí být schváleno soudem péče o nezletilé děti nebo opatrovnickým soudem ( § 28 o. z. a § 176 odst. 1 a 2 o. s. ř. i § 193 o. s. ř.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek