Proces uzavírání dohody o vypořádání dědictví

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 77/98, ze dne 31. 3. 1998:

Dohoda o vypořádání dědictví je hmotněprávním úkonem všech dědiců, učiněným na základě jejich shodného projevu vůle. K jejímu uzavření nedojde, jestliže některý z dědiců takový projev vůle neučinil. Dohoda, k jejímuž uzavření chybí ještě projev vůle některého dědice, proto nevznikne marným uplynutím lhůty, ve které měl tento dědic soudnímu komisaři k jeho výzvě sdělit, zda k dohodě přistupuje, i když byl soudním komisařem (nesprávně) upozorněn, že nevyjádří-li se, bude soudní komisař předpokládat, že tento dědic s dohodou souhlasí. Ustanovení § 101 odst. 3 OSŘ na tento případ nelze použít, neboť nejde o postup a vedení řízení, ale o uzavření hmotněprávního úkonu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek