Likvidace pozůstalosti a přechod podílu na společnost

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2720/2014, ze dne 12. 8. 2015:

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 26.4.2006 č.j. 35 D 1900/2003-117 nařízena likvidace dědictví po P. F., nemohly jeho obchodní podíly ve společnostech OPRA, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10, Bratří Jandusů č. 28, IČO 18381847 a TOP and SHOP s.r.o. se sídlem v Liberci 4, Moskevská č. 22/50, IČO 25450336, přejít na jeho dědice nebo na stát (z důvodu tzv. odúmrti); dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace dědictví (podle potvrzení ve spise dnem 9.6.2006) přešly jeho obchodní podíly na společnosti a do likvidační podstaty patřila pouze práva na vypořádací podíly. Obchodní podíly tedy nemohly být způsobilým předmětem zpeněžení zůstavitelova majetku prováděného podle ustanovení § 175u odst.1 OSŘ, protože ode dne právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 26.4.2006 č.j. 35 D 1900/2003-117 již patřily samotným společnostem; nebyly proto splněny ani předpoklady pro rozhodnutí, že připadly státu podle ustanovení § 175u odst.2 OSŘ.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek