Odkázanost na výživu tzv. spolužijící osoby

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3233/2009, ze dne 27. 10. 2010:

Požadavek „odkázanosti“ dědice „výživou“ na zůstavitele ve smyslu § 474 odst. 1 (§ 475 odst. 1) ObčZ je splněna, zajišťoval-li zůstavitel i bez povinnosti vyplývající ze zákona pokrytí všech potřeb výživy dědice nebo pokud se na pokrytí těchto potřeb alespoň významnou měrou podílel; v druhém případě není rozhodné, jakým způsobem a z jakého (právního) důvodu byly zbývající potřeby výživy dědice pokryty. Otázka „významnosti“ míry je vždy otázkou posouzení konkrétních okolností daného případu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek