Holografní závěť sepsaná nedominantní rukou zůstavitele

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1975/2001, ze dne 19. 12. 2001:

Při posuzování předmětné právní otázky je třeba vyjít z ustanovení § 476a ObčZ, podle něhož vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou napsána a podepsána, jinak je neplatná. Zákon k platnosti vlastnoruční závěti žádné další podmínky nestanoví. Citované ustanovení tedy výslovně vyžaduje, jen aby byla sepsána vlastní rukou zůstavitele. Text uvedeného ustanovení nevylučuje, aby vlastnoruční závěť byla napsána v případě praváka i rukou levou, a naopak. Zůstavitel však musí být vždy schopen vlastní rukou psát. Požadavek vlastnoručního sepsání závěti je tedy splněn i v případě, byla-li sepsána nedominantní rukou zůstavitele.

V přezkoumávané věci byla zůstavitelčina schopnost psát sice do jisté míry omezena, nikoliv však vyloučena. Byla tedy schopna sepsat závěť vlastní, byť nedominantní rukou, tedy levou rukou, kterou běžně nepíše. Byla rovněž schopna závěť podepsat, datovat a vyjádřit v ní svoji vůli. Z citovaných ustanovení občanského zákoníku nelze dovodit, že v případě, kdy zůstavitel nemůže závěť napsat vlastní dominantní rukou, je forma vlastnoruční závěti vyloučena a že je nutno zvolit jinou formu závěti.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek