Spor o započtení daru na dědický podíl není sporem o dědické právo

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 5310/2014, ze dne 9. 12. 2015:

Spor mezi dědici o skutečnostech rozhodných pro závěr o započtení daru na dědický podíl některého z dědiců není sporem o dědické právo. Otázku započtení daru na dědický podíl dědice řeší soud v řízení o dědictví při rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů; postup podle ustanovení § 175k odst. 2 OSŘ není v takovém případě možný (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 30 Cdo 889/2002, uveřejněný pod č. 20 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2004).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek